Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) De stemming voor de benoeming van den eersten en den tweeden plaatsvervangenden voorzitter en van den secretaris geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes. De volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist; bij staking van stemmen beslist het lot.

De tegenwoordige redactie is ontleend aan een amendement van den heer Beumer.

.(5) De leden zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd of aan haar schriftelijk hebben overgelegd.

Dit artikel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Artikel 144

Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Volksraad, de bezoldiging van den secretaris en het bij den Volksraad aangestelde personeel en de regeling van de aanspraken der leden op tegemoetkoming voor reis- en verblijfkosten, zoomede op zittinggeld, worden bij algemeene verordening vastgesteld.

De bezoldiging van den secretaris werd ter zitting in het artikel ingevoegd.

IV. In artikel 28 vervalt de bepaling onder c, worden de bepalingen onder d, e en ƒ gerangschikt onder de letter c, d en e, wordt onder ƒ gelezen: „de in artikel 131 genoemde onderwerpen."

V. In 33 wordt in den aanhef tusschen „is" en „als volgt" ingevoegd „behoudens het bepaalde bij artikel 131."

VI. In artikel 91 wordt in plaats van: „des Rijks" gelezen „van den Lande".

VII. Artikel 65 wordt gelezen als volgt:

„De directeuren vereenigen zich met de hoofden der departementen van oorlog en der marine tot een raad van departementshoofden, telkens wanneer de Gouverneur-Generaal hunne samenwerking beveelt".

Sluiten