Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

1. Voorzitter

Stemkantoor.

idem.

3. Hoofd van

Gewestelijk

Bestuur.

idem.

AARD DER WERKZAAMHEDEN

Vóór 15 October v. h. Verkiezingsjaar.

De Voorzitter van het Stemkantoor bezorgt de samenstelling :

«.van een radenlijst ■. d.i. een lijst van de raden, welke

krachtens het 2de lid van art. 68 b. R. R. zijn ingesteld;

b. van een gewestenlijst: d.i. een lijst van de gewesten, bedoeld in het eerste lid van artikel 5 der Volksraadkiesverordening.

c. van een kiezerslijst: d.i. een lijst van de leden van de onder a. bedoelde raden.

De Voorzitter van het Stemkantoor zorgt, dat vóór 15 October van het verkiezingsjaar de betrokken Hoofden van Gewestelijk Bestuur in het bezit zijn van een voldoend aantal der in het 3de lid van art. 5 der V. R. kiesverord. bedoelde lijsten, zg.: lijsten voor de opgave van candidaten.

Formulier van opgaven van candidalen vastgesteld bij O. B. 8 Sept. 1917. St. 548 model I. Al naar mate model I bestemd is om te dienen bij dè verkiezing van leden van den V. R., behboreiide tot de Europeanen en vreemde Oosterlingen, dan wel bij de verkiezing van tot de Inlanders behoorende leden, draagt het aan het .hoofd het opschrift „Verkiezing Europeanen en Vreemde Oosterlingen" dan wel liet opschrift „Verkiezing Inlanders".

Vóór den 3den Dinsdag in October van het verkiezingsjaar.

Tenminste dertig dagen vóór den dag der verkiezing

geschiedt daarvan openbare kennisgeving door de zorg van het H. v. Gewest. Bestuur.

Dit Bestuurshoofd doet eveneens openbare kennisgeving van de verkrijgbaarstelling van de lijsten voor opgave van candidaten. |

Deze lijsten zijn gedurende dertig dagen vóór en op den dag der verkiezing ten kantore van het h. v. O. B. kosteloos verkrijgbaar; ze zijn echter niet verkrijgbaar op Zon- en feestdagen doch deze dagen tellen wel mede voor den hierboven genoemden termijn van 30 dagen.

Naamen artikel der Verordening

AANTEEKENINGEN

Zie voor de raden-lijst en gewesten-lijst hierachter bi

Art. 11 Stemk. ord. lid 2

Art. 1 1 Stemk. ord. lid 1

Art. 43 V. R. Kiesverord.

Art. 1. St. mi. No. 548 model I.

Art. 7. St. . •917. No. 548. Art. 5. V. R.

Kiesverord. lid 1

A't 5. V. R. Kiesverord. lid 3 A't. 5. V. R. Kiesverord. lid 3 Art. 44. V. R. Kiesverord. lid 3

Terecht wordt hier gesproken van gewesten en niet van residenties, want er zijn gewesten, waar geen resident aan het hoofd staat (gouverneurs en ass. residenten). Uit de bijlage blijkt, dat het aantal residenties bedraagt 36 en niet zooals de Minister meende 38. Vgl. de aanteekening op blz. 41.

Met gewesten in art. 5 V. R.-kiesverord. worden bedoeld: die, voor welke voor het geheel of voor gedeelten raden zijn ingesteld.

De kiezerslijst -zal uitwijzen hoeveel kiezers er zijn. Dit aantal is niet te verkrijgen door simpele optelling van het aantal leden iler onderscheidene raden, wijl art. 1 der Volksraad kiesverordering voorschrijft, dat hij, die lid van meer dan één raad is, slechts in één raad zijn stem kan uitbrengen.

Uit deze kiezerslijst zal nu blijken, wie lid zijn van meer dan ■ één raad.—

/ie bijlage 11 model 1.

1 loewel art. 5 V.R.-kiesverord. lid 2 slechts voorschrijft, dat de opgave van candidaten den naam en de voorletters der candidaten moet inhouden, (en onderteekend moet zijn door ten minste 10 kiezers), geeft het model ook ruimte voor „andere voor de persoons-aanduiding onmisbare toevoegsels." Daardoor wordt voorzien in een leemte van bedoeld artikel, dat klaarblijkelijk over liet hoofd ziet, dat de meeste Inlanders geen voorletters hebben, althans hun naam niet op dezelfde wijze wordt aangeduid als die der Europeanen.

Sluiten