Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteil

8. Gouv. eneraal.

119. Volksraad.

120. Gouverneur-Generaal.

AARD DER WERKZAAMHEDEN

De voordrachten of adressen, tot de indiening waarvan de Raad heeft besloten, worden dengeen tot wien zij gericht zijn, schriftelijk aangeboden.

Geldleeningen.

Geldleeningen worden ten laste van'Ned.-lndië niet aangedaan, noch door Nederlandsch-lndië gewaarborgd, dan krachtens de wet of krachtens besluit van den G. G., overeenkomstig het gevoelen van den Volksraad, goedgekeurd bij'de wei.

Uitzonderingen hierop zijn:

1. de G.G. is bevoegd, met in achtneming van nader bij ilgemeenen maatregel van Bestuur te stellen regelen, de litgifte van N. 1. schatkistbiljetten of schatkistpromessen te levelen.

2. Verpanding of beleening van gouvernementsproducten 3p den voet van art. 22 C. W. geschiedt krachtens machtiging /an den G.G.

Voorloopige vaststelling van het slot der rekening, de bestemming der voordeelige sloten en de voorziening n de dekking van de nadeelige sloten der rekeningen.

Nadat de G.G. de gedeelten der rekening omtrent de uitgaven en ontvangsten in Nederland van de Alg. Rekenkamer n N. I. heeft ontvangen en de rekening in haar geheel heeft ioen samenstellen, zend hij haar, voorzien van eene toelichting ;n nog een 3-tal staten en mededeelingen naar den V. R. mu dezen in de gelegenheid te stellen zijn gevoelen te doen cennen.

Na een behandeling als bij de begrooting is aangegeven, de de nos: 97 — 112 geeft de V.R. van zijn gevoelen meiedeeling aan den G.G. onder terugzending der stukken.

De G.G. stelt het slot der rekening voorloopig vast overeenkomstig dat gevoelen van den V. R.

Deze voorloopige vaststelling van het slot der rekening noet zoo spoedig mogelijk geschieden en in elk geval lóó tijdig, dat het ontwerp der wet tot definitieve vaststelling iaarvan aan de Staten-Generaal kan worden aangeboden,

Naam en artikel der Ve rordening

Art. 55 R.v.O.

Art. 18 C.W. lid 1.

AANTEEKENINGEN.

De aanbieding van voordrachten van de He Kamer aan den Koning, geschiedt door de Commissie van Redactie vermeerderd met 3 leden door den Vz. te benoemen, onder leiding van den Vz ■ na de aanbieding doet de Commissie verslag aan de He Kamer'

Hier gaat de indiening van het request aan den G.G. veel eenvoudiger: alleen schriftelijk. Ook gedrukt? Het staat er niet met zooveel woorden, maar het is logisch, dat de slot-redactie van het voorstel ook gedrukt wordt, en in de Handelingen van den V R wordt opgenomen.

'dem hd 2. Algemeene maatregel van bestuur; deze term is Minister Pleyte zeker ontgaan. Bij de bespreking van het amendement Heeres-Fock op art. 131. R.R. sub e maakte hij bezwaar tegen het gebruik van den naam Alg. maatregel van bestuur, wijl deze naam in ons Indisch Staatsrecht onbekend was, en stelde hij daarom voor den naam-

'flem lid 3. algemeene verordening.

Art. 80 C. W. lid 1.

'dem lid 2.

Art. 22 C.W. luidt: (') „Goederen, eigendom van den Lande, worden met verpand of beleend.

(2) Hiervan zijn uitgezonderd de gouvernements-producten, wanneer de verpanding of beleening daarvan, om dringende redenen, in 's Lands belang de voorkeur verdient boven verkoop."—

De voorloopige vaststelling van het slot der rekening wordt in de C.W. met zóó uitvoerig geregeld als die der begrooting. Art. 74 C. W. schrijft echter uitdrukkelijk voor dat het slot der rekening elk dienstjaar afzonderlijk, voorloopig door den G. G. overeenkomstig het. gevoelen van den V. R. en definitief bij de wet wordt vastgesteld.

Op dezelfde wijze worden geregeld, de bestemming van de voordeelige sloten en de voorziening in de dekking van de nadeelige sloten der rekeningen, telken male over tijdvakken van ten hoogste 10 jaren.

Art- 74 C. W.

Behalve de rekening en de toelichting moeten den V R mede"' worden overgelegd:

lo een staat, aantoonende het gebruik, dat is gemaakt van de kredieten, vermeld in het eerste lid sub 2o van artikel 30 — zie No. 114

2o een staat, die naar onderscheiding van de dienstjaren aantoont, welke sommen wegens op vroegere dienstjaren verevende uitgaven in het afgesloten dienstjaar eensdeels uitgegeven of door verjaring vrij gevallen, andersdeels verschuldigd gebleven zijn •

3o de mededeelingen van de Alg. Rekenkamers in Nederland en in N. I. bedoeld aan het slot van art. 78 (nl. inhoudende hare bedenkingen en opmerkingen naar aanleiding van het door haar

Sluiten