Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

publiek omtrent Kle bèteekenis van Volk en van Overheid, die twee en niet één zijn. Maar wat dan?

Groen van Pirinsterer bad toch in zijn Nederland»sche Gedachten geschreven: „Leider van het volk, dat mij lief heeft, was en is dr. Kuyper, met en na mij, niet bij aanstelling of erflating, maar jure guo," dat is van rechtswege, bij de gratie Gods.

Zoolang dr. Kuyper niet zichzelf buiten het vertrouwen van het a.-r. volk gesteld heeft, blijft bij dus de leider. Juist om het bijzondere karakter van zijn leiderschap. Wij komen straks daarop nader terug.

Met uur, de Wilde zïjl toegegeven, dat het wel eens abnormale verhoudingen meebracht, doch wat het zwaarst is, moet nu eenmaal het zwaarst wegen.

De heer Lohman is ongetwijfeld de laatste, die Kuy per's bijzondere positie durft loochenen.

* * *

Is sedert de scheiding van 1894 het a-r. partijteven steeds onbewogen gebleven"?

Ib er niets gebeurd sedert de dagen waarin Lohman c.s. den a.-r. den rug toe keerden?

Als het antwoord ontkennend ware, zou men waarlijk aan de mogelijkheid van hereeniging gaan twijfelen. Want, niet waar, we hebben ons pp het standpunt geplaatst, dat 't zelfstandig denkenden politici onmogelijk was In ^94 onder a.-r. vaandel te blijven optrekken!

Men moet wel ziende blind geweest zijn, als men niets gemerkt heeft van de innerlijke en uiterlijke veranderingenj welke de a-r. partij heeft ondergaan.

Dr. Kuyper, die bij al zijn singuliere gaven, toch altijd moest bedenken: „homo feum, jhjumani inil a me alienum puto" *), hij zou zich inderdaad (buiten het vertrouwen van bet a.-r. volk gesteld hebben, indien (bij voortgegaan was op den eens door hem' iingeslagen weg.

De partij zat wel goed sn elkaar.

De a.-r. leider heeft h|eusch nooit geschroomd om alles' in het werk te stellen, om z'n „kleyne luyden" te ontwik-

!) Ik ben een mensch, niets menschelijks is mij vreemd.

Sluiten