Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenmin hebben de Katholieken in dit Kabinet een zoo overbeerschend aantal zetels, dat het daarmee een Roomsche signatuur ontvangt. In verhouding hebben de Roomsch-Katholieken thans zelfs een geringer aantal plaatsen van het Kabinet bezet dan bij vroegere formaties.

Tevergeefs zal eindelijk ook in het ontwikkelde regaeringsprogram iets worden gezocht, dat een specifiek Rooimsch karakter draagt.

Zelfs al ware gehoor gegeven aan den wenk van de „Standaard", om voor Buitenlandsche Zaken Mr. Van Niapen tot Sevenaer te doen optreden, dan nog ware het ongerijmd van een Roomsen Kabinet te spreken.

Het fabeltje van een Roomsch-Katholiek Kabinet kan goede diensten bewijzen om anti-papistische gevoelens te prikkelen, maar wie de waarheid wil dienen moet het verwerpen.

Nog vreemder is de bewering, dat 'thans een conservatief Kabinet de teugels van het bewind in handen heeft.

Schijn noch schaduw van bewijs is voor deze aantijging bijgebracht.

Het enkele feit, dat van gaan zijde het Ministerie met meer vijandschap is tegengetreden dan uit den conservatief vrijliberalen hoek, pleit al tegen dit zonderling beweren.

En dan (heeft men het feit, dat da Ministers Aalbersa eri. Ruys de Beerenbrouck tot de meest vooruitstrevende elementen van de Roomsen-Katholieke partij behooren. Hebben de namen van Idanburg, van De Vries;, van Heemskerk, die met Tal ma eendrachtig samenwerkte, niets te zeggen ?

SWijst het Regeeringsprogram, wijst de instelling van een Ministerie van Arbeid op een zich schikken naar da vleiende conservatieve lip?

Het fabeltje van een conservatief Kabinet kan goede diensten bewijzen om ultra-democratische gemoederen te verbitteren, maar wie de waarheid wil dienen moet het verwerpen.

Een zuiver rechtsch Kabinet is het Ministerie-Ruys de Beerenbrouck.

Dat bhjkt uit de wijze van samenstelling — die sterker nog dan eenig vroeger rechtsch Kabinet, door da opname van een Christelijk-Historisch element, de verschillende nuanceeringen der rechterzijde vertegenwoordigt.

Dat blijkt uit de vóórgeschiedenis — waarbij nauw contact met de rechtsche Kamergroepen, ook met da Anti-Revolutionaire gezocht is en eenstemmigheid over den te volgen weg is verkregen.

Dat blijkt uit het rageeringsprogram, dat een toon laat hooren, dia van een zuiver Anti-Revolutionair Kabinet op de

Sluiten