Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Docb we gaan niet dieper in (pp deze onverkwikkelijke geschiedenis van "dén jare 1896. *t Is genoeg oin te doen zien, dat dit schermen mjet >,Gereformeerde heginSelen" de goede» zaak der anti-revplutijonairen veel kwaad gedaan heeft.

Ook op politiek gebied werd dikwerf te onpas geschermd met „calvinistische" alias ^gereformeerde beginselen".

Het gevolg was, dat velen in de Hervormde Kerk, die niet bepaald dweepten met de gereformeerde leersteUingten, dr. Kuyper en zijn organisatie den rug toe keerden, hoezeer zg ook met de waarlijk a-r. jpolitiek sympathiseerden.

En toen zijl zich bij! die chr.-hïstorischen gevoegd hadden, heette het, dat zij' weliswaar christenen waren, maar toch niet de meest positieve. Ze gleden seat af, en waren wat onvast Zelfs heeft „De Standaard" wel jeens de veronderstelling geuit, dat de Chr.-Historische partij zich op een ruimer standpunt plaatst, om eenige liberalen ,tot zich te trekken.

Het is duidelijk, dat door deze tactiek op staatkundig terrein een betreurenswaardige sphtping in de hand gewerkt is, die met kerkelijke geschillen samenhangt, welke geschillen echter op dat gebied geen beteekenis hebben.

Professor Fa Mus was het met de lezing van „De Nederlander" niet geheel eens. Hij; (wilde nog zuiverder a.-r. zijn dan de a.-r. „Nederlander"!

De geachte Hoogleeraar was echter minder gelukkig bij dit verweer /idan hjrjj wel pleegt te zijn met zijh rake aanvallen op „De Standaard", wanneer dit blad de anti-revolutionaire paden verlaat en de pude beproefde beginselen aantast of omver werpt

Met een kenner van Groen als den heer de Savornin Lohman was de citelim-uit-de-mouw-schuddende prof. Fabius niet zoo gauw klaar. Lohman geeft zich te veel rekenschap van de konsekwenties van Groen's beginselen dan dat een onzer politici hem zoo mja&r op ongerijmdheden zou kunnen betrappen — aangenomen, dat Lohman zelf de schrijver van bedoelde polemieken was.

Fabius weerlegde eigenlijk niet het hierboven aangeduide betoog van „De Nederlander", doch (pikte er één zinsnede uit, waaraan bij zijn opmerkingen vastknoopte.

't Debat is belangwekkend genoeg om hier uitvoerig weergegeven te worden. Als een goede bijdrage tot de kennis van den ar-

Sluiten