Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Kamer zou er méé zeer wel vereenigbaar zijn. Zoowel de advocatie, als elke administratieve betrekking zou mij de beoefening der wetenschap bijkans onmogelijk maken. In 1825 was ik, ter gedeeltelijke vervulling van den leerstoel van Kemper, tweemaal, eerst terstond, andermaal na de weigering van den Tex, op de voordragt geweest. Misschien zou ik mij aan deze taak, met het oog op Staats- en Volkenregt, niet hebben onttrokken. Evenwel zou zij, minder dan regtstreeksche beoefening der historie, met mijn aanleg en wenschen hebben gestrookt. Aan de Nederlandsche Volksgeschiedenis mij te kunnen wijden, scheen mij benijdenswaard".

Een geruime tijd ging met hét vergelijkend onderzoek voorbij. De beslissing was dat aan vijf der inzenders, daaronder ook aan mij, eene medaille verleend, maar niemand tot historieschijver benoemd werdDoch inmiddels had mijn lot eene verandering, even onverwacht als gewigtig, ondergaan; eene verandering minder door mij zeiven dan voor mij, door anderen, begeerlijk gekeurd. Mij was de eer te beurt gevallen eener aanstelling tot Referendaris bij 's Konings Kabinet" 2).

De taak van den Referendaris bestond voornamelijk in de voorbereiding der stukken voor de inzage des Konings. Het maken van uittreksels, waardoor Z. M. in een oogopslag den voornamen inhoud, de hoofddenkbeelden, de strekking en slotsom van de dikwerf zeer uitvoerige rapporten der Ministrieele Departementen kon overzien. Aldus had men, in het middenpunt van 's Rijks beheer, het groote voorrecht van den geheelen gang der administratie te leeren kennen, en omtrent personen en zaken in veel dat voor het algemeen verborgen bleef ingewijd te zijn.

) J. Scheltema, Griffier bij hel Hoog Militair Gerechtshof; Mr. Hugo Beyerman, Hoogleeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde aan 's Rijks kweekschool voor de Marine te Medemblik, Dr. H. J. Royaards, Hoogleeraar in de Godgelee rdheid te Utrecht en Mr. J. C. de Jonge, Substituut Rijks-Archivaris te 's Hage. 3) Bij K. B. van 30 Sept. 1827 met ingang van 1 Nov. d. a. v.

Sluiten