Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De peperstekken worden op een afstand van enkele d.M. van den steöiïboöta geplaüt j de plantgaafjès zijri ëën paar vingèflengten diep. Bij voorketir plant meil in de_ Westmbessön.

III. Werkzaamheden in de tuinen na den aanplant.

Driemaal per jaar wordt de tuin van onkruid gezuiverd, terwijl de steunboomen jaarlijks of om de twéé ja"ren gesnoeid worden. Het onkruid wordt tusschen de peperplanten op hoopen gezet teneinde de humusvorming in dé hand te werken. Is de tuin op zeër geaccidenteerd terrein aangelegd dan laat nien het gras dikwijls staan oin afspoeling vah' dè humuslaag te voorkomen.

Verder moet de planter zorgen dat de peperrankeü behoörlijk wórden opgebonden, terwijl de gewoonte bestaat om de éénjarige planten los te maken van den steunboom, ze naar beneden tè buigen en met dë töpèinden weder in den grond te plaatsen, waartoe om den steun kringsgewijze geulen van ongeveer 1 d.M. diepte worden gegraven. Deze uiteinden spruiten dan weder uit en men krijgt volle, in den eersten tijd laag bij den grond groeiende ranken. De Lampoüger drukt dit uit door te zeggen, dat de pepertuin „dikker" woTdt, eü beweert, dat ten gevolge van deze behandeling de peperopbrengst grooter wordt. Dit ombuigen" der ranken geschiedt in den regentijd.

Meermalen: komt het voor dat de peperplahter paggers, sötös wel omheiningen van gewapeüd ijzerdraad, om de tuiüen aanbrengen Ont hét schadelijk gedierte — vooTal varkens — büiten den aatiplant te hónden.

IV. Pluk.

Men onderscheidt twee oogsten per jaar. n.1. den vóóroogst (lada penjelang) en den grooten oogst (lada moeSim). Nog vóórdat de vóóroogst binnengehaald is staat de plant weder in bloei voor den grooten oogst.

In de kuststreken valt de pluk ongeveer in de maanden April en Mei, in de bovenlanden zijn de bessen eenige maanden later geschikt om geplukt te worden. Uit de gegevens, verstrekt door de bestuursambtenaren in dit gewest, is niet met juistheid af te leiden, wanneer de groote en wanneer de kleine pluk plaats heeft. Ook de „Handleiding voor de pepercultuur" van P. J. van Houten laat ons daaromtrent in het onzekere.

Zoodra eenige bessen per tros rood beginnen te worden, is de tijd voor den pink gekomen. In kleine tuinen geschiedt het oogsten door den bezitter zelf geholpen door zijne familieleden, in de grootere tuinen wordt dit werk verricht door ingehuurde Bantampaers, die vóór en tijdens

Sluiten