Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8e jaar opbrengst + 25.— pik. verkoopbare peper

9C „ „ + 25.— „

10e „ „ + 18.— „

He „ „ + 10.- „

12e „ „ + 5.- „

13e „ „x + 2.—

u° I „ + 0.50 „

Totaal + 128.00 pik. verkoopbare peper. In verband met ziekten of andere nad'eelige factoren wordt de productie in ronde cijfers gesteld op 100 pikol.

Aankoop grond nihil.

Plantklaar maken (kappen en branden) '. 'ƒ 35.

Aankoop 1350 dadapstekken „ 40.50

» 1350 peperstekken M 33.75

Plantloon dadapstekken „ 13.50

„ peperstekken 1 13.50

Onderhoud eerste vier jaar (160 dagen a ƒ 0.75 per dag).... „ 120.—

Onderhoud tweede vier jaar (120 dagen a ƒ 0.75 per dag) „ 90.—

Overig onderhoud (100 dagen a ƒ 0.75 per dag) „ 75.—

Snoeien der dadap, 6 maal gedurende het bestaan „ 81.—

Plukloon en verdere bereidingskosten a ƒ 0.40 per zak (vormende 5 zakken 1 pikol verkoop), voor 100 pikol (zie boven) „ 200.—,

Totaal ƒ 702.25

De productiekosten per pikol voor den onderstelden tuin bedragen dus ƒ 702.25 : 100 == ± ƒ 7.

Daar echter niet alle tuinen in zoo gunstige omstandigheden verkeeren als bovenbedoelde, wordt gemiddeld gesteld voor de productiekosten van één pikol peper ƒ 8.—. Waar niet gewerkt wordt met ingehuurde krachten zijn deze kosten natuurlijk veel geringer.

VI Werkovereenkomsten bij de cultuur in gebruik.

Van bepaalde werkovereenkomsten kan niet gesproken worden. Hieronder volgt echter een overzicht van de gebruiken die men volgt bij den inhuur van Bantamsche werkkrachten. Het dagloon bedraagt ƒ 0.60 tot ƒ 0.75 zonder, of ƒ 0.33 tot ƒ 0.50 met den kost. Onder dit laatste wordt verstaan voeding in natura, drinken en soms ook rooken, zelfs wordt daaronder in de afgelegen tuinen ook begrepen logies. Dit bestaat dan in het beschikbaar stellen van een tuinhuisje.

Worden alleen voor den pluk werkkrachten ingehuurd, dan heeft de betaling ook wel met een deel van den oogst plaats. De koelie ontvangt

Sluiten