Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem gekeerd, zijn krachten behoort te geven aan de groote sociaal-democratische organisatie, die het verzamelen tot den opmarsch blaast. Maar hun «ftrljpff 's nlpt 7iiivpr. Voor den Christen-socialist kan niet maatschappelijk het eerst-noodige ifyn de oplossing der sociale kwestie in het socialisme, maar is het maatschappelijk-eerst-noodige het socialisme-omGods-wil. Dit alleen is zuiver-principiëel-christelijk gesteld. Niet het socialisme zonder meer, maar het socialismeom-Gods-wil, het socialisme als noodzakelijk element in de vestiging van Gods zedelijke wereldorde. En een actie, die alleen het socialisme zonder meer beoogt, verwerkelijkt wel mee, maar streeft niet bewust naar het doel, dat het christendom, dus ook het christen-socialisme stelt. Zoo juist wordt door den christen-socialist Nieman opgemerkt | „Hoe zou ooit een Christelijk cultuurleven mogelijk kunnen worden, wanneer men een massa-beweging verwekt, die de christelijke ethiek negeert, die gedreven wordt door klasse-belang, zoo spoedig klasse-egoïsme? En die in haar optreden, ten deele, zooveel persoonlijken haat verraadt? Voor Gods Koninkrijk heeft de christen-socialist daarvan niets te verwachten. Het socialisme komt, het komt gewis, doch komt het door enkel machtsverplaatsing en door de hartstochten van zelfzucht en haat, dan zal, al breekt die heet begeerde socialistische morgen dan eindelijk aan, de wachter Gods, die staat op den toren en uitziet naar het eeuwige l(cht, toch nog moeten antwoorden l het is nacht, nóg nacht!" ') Zoodra het christen-socialisme zijn doel zou loslaten door zich te vereenzelvigen met de sociaal-democratie, zoodra de christen-socialisten een bepaalde actie voor de vestiging van Gods zedelijke wereldorde lieten opgaan in een momenteel grootere beweging voor het economisch socialisme zou niet meer van een christen-socialisme gesproken kunnen worden,

') H. J. Nieman. Onze zelfstandigheid tegenover de S. D. A. P. blz. 16.

Sluiten