Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die u-zelf wachten, of reeds opnamen, verslonden; begrijpt ge niet, vanwaar die reuzenkapitalen? Dacht ge, moede zwoegers, dat dit was naar den heiligen wil van God?

Er is geen God, of — Hij kan dit niet goedkeuren.

Wij kénnen Hem als God, dus kin Hij het niet goedkeuren.

Dan heeft Hij ook een grootsch en heilig doel met dit alles. Dan blijft het hierbij niet!

Luistert wat het wetenschappelijk socialisme zegt:

Uit deze gisting der tijden zal een nieuwe samen-leving voortbreken met macht.

Houdt moed! Gij werktet niet tevergeefs. Het bloed uwer grootouders, de tranen uwer ouders, uw eigen verzuchtingen, de naargeestige jeugd uwer verlepte kinderen, 't is al aan dat metalen monster, met zijn koperen keel en stalen kaken, niet geofferd vergeefs. Het rijk der moderne Babyloniers spoedt ten einde. W§1 drinken zij nog, met hunne geweldigen, hun vrouwen en bijwijven, den schuimenden wijn uit de gouden vaten, die, door God der geheele menschheid gewijd, door haar behoorden wedergewijd den al-omhelzenden Vader; wel prijzen zij de gouden en de zilveren en de koperen en de ijzeren en de houten en de steenen afgoden; doch het „Mene, mene" vlamt reeds aan den verduisterden wand. Babyion had eens een wereldroeping, het heeft die onwillens vervuld en ging ten gronde; het kapitalisme had een wereldroeping, het heeft die vervuld ondanks zich; wanende zichzelf te dienen, sterft het eens, barende de nieuwe maatschappij:

„Want hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en zijn heerschappij is tot het einde toe" (Dan. 6 : 27).')

Zoo rijst het christen-socialisme als een levende macht in deze verwilderde tijden op, predikend den heiligen oor-

') Toelichting beginselverklaring, blz. 54—55. C^*«**«

Sluiten