Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJDWIJZE EN STRIJDMIDDELEN.

Het karakter der strijdwijze. — Bereiking van het doel door middel van de zedelijke propaganda. — Het aanvaarden van den klassenstrijd. — Het dingen naar de politieke macht.

Het behoeft na mijn eerste voordrachten geen nader betoog, dat het bij den christen-socialist om heilige dingen gaat, om hooge levensbelangen. Hij weet zich mede-arbeider Gods, om de aarde met gerechtigheid te vervullen, hij geeft zich als in een strijdend priesterschap, aan den zendingsdienst tot heil der gansche menschheid. Beginnende bij de liefde tot zijn God en den naaste, zoekt hij de wereld te winnen voor God, beoogt hij de vestiging eener zedelijke wereldorde, die de liefde als grondslag der menschelijke verhoudingen stelt. Maar jagende naar zijn doel, stoot hij op het kapitalisme, een productie-systeem, dat de menschheid knelt in de banden van winstbegeerte en honger naar bezit, en dat haar belet, haar hooger heil te vinden. In de verte wenkt hem echter een schooner orde, wenkt hem het socialisme, wenkt hem de samenleving, waarin allen werken voor allen, een samenleving, die zijn ideaal, het allen leven voor allen nabij gaat komen. En zoo strijdt hij den „heiligen oorlog voor de wereldverovering Gods" ')> stelt hij zich tegen den grooten hinderpaal, die zijn streven bemoeilijkt, wederstaat hij het kapitalisme en bevordert hij de komst van het socialisme, om daarna den weg vrij te weten voor

') Toelichting beginselverklaring t.a.p. blz. 116.

6

Sluiten