Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de socialistische productiewijze in te voeren, anderzijds haar invoering te beletten, en wie derhalve den klassenstrijd principiëel en daadwerkelijk aanvaardt aan de zijde der arbeiders zal dit uitteraard doen op grond van dezelfde motieven, die hem deden kiezen vóór het socialisme. —-Als iéts den christen-socialist ten kwade is geduid, dan is het wel het aanvaarden van den klassenstrijd, maar de kritiek op zijn positie moest wel een vruchtelóoze worden, waar men het karakter van den klassenstrijd eenzijdig zag en naar de motieven der christen-socialisten niet vroeg. — Er moeten wel Joden in den tempel zijn geweest, die, zonder het waaróm te weten, Jezus 7agprf"^Talirtjtoar zijn medemenschen. En die daad zullen zij veroordeèTtf hebben, omdat ze die daad wel zagen maar haar niet kénden. En zoo moeten de motieven der christen-socialisten worden gekénd, om hun meedoen aan den klassenstrijd te doen strekken tot een onderwerp van kritiek.

De klassenstrijd heeft een veelzijdig karakter, wisselend met de strijders, die hem verdaadwerkelijken. Als verschijnsel is hij een strijd om het leven en het bestaan van twee volksklassen, in wezen is hij dat, wat ieder deelhebber van dien strijd er zijnentwege van maakt. Als verschijnsel in den modernen tijd is hij een noodzakelijk uitvloeisel van het kapitalistisch uitbuitingssysteem, eenerzijds in de uitbuiting als aanvalsdaad, anderzijds in het verzet tegen die uitbuiting als daad vafTTerweer, in wezen is hij een levensmanifestatie van ieder, die op grond van zijn wereldbeschouwing ingrijpt in de sociale verhoudingen.

Op het strijdtooneel der sociale werkelijkheid zijn uiterlijk-waarneembaar drie stellingen ingenomen. Eenerzijds is de macht der kapitalistische klasse verzameld, anderzijds de macht der uitgebuite klasse, en daartusschen in een strategisch-zwakke stelling van temperaars der noodzakelijke tegenstellingen, die nu eens aan deze, dan aan gene zijde

Sluiten