Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het kapitalisme en voor (éUceën^ln een nieuwe maatschappelijke orde een levensrfenTbrengt, als derhalve in de maatschappij massaal wordt rechtgesproken, willen de christen-socialisten toonen, dat de godsdienst nog niet „als een laffe schim" van de aarde is gevlucht, maar dat ook het christendom zijn roepstem deed hooren toen er sprake was van het voeren van sociale gerechtigheid. De moderne kruistocht van het christendom hoeveel hóóger kan die worden gewaardeerd dan de kruisvaart van een Peter van Amiens, die met een „God wil het!" de Turken tegentrok. T0en, _ om een stukje land met schimmen uit't verleden, nu — om het sociale heil van gansch een wereld voor het heden en de toekomst! In den klassenstrijd trekt het christendom ter kruisvaart, in den klassenstrijd maakt het christensocialisme zich tot een levensdiepe werkelijkheid.

Die klassenstrijd wordt niet alleen gestreden in de grootere of kleinere economische conflicten, maar is ook overgebracht naar het terrein, waar de rechtsregelen voor de maatschappij in dwingende vormen worden bepaald, naar het terrein van het staatkundig leven. In de maatschappij is opgekomen een organisatie, die de onderlinge rechtsverhoudingen der individuen vaststelt en deze verhoudingen met haar machtsmiddelen beschermt en doet naleven. De staat is de organisatorische uitdrukking van het levend rechtsbewustzijn eener natie. En waar die staat als vanzelf ingrijpt in het economisch leven, om de rechtsverhoudingen op het terrein van den arbeid te regelen en te bepalen, waar bovendien die staat beschikt over de middelen om het door hem gedecreteerde recht te maken tot dwingend recht, valt het licht te verklaren, waarom de klassenstrijd als éen der vormen van zijn uiting, zich in het staatsrechtelijk leven openbaart. De politiek wordt goeddeels door den klassenstrijd beheerscht.

Heel de klassenstrijd, uit welke^jngtievea ook gevoerd, is in wezen en openbaring een rechtsgtrjjjUwant het gaat

Sluiten