Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of lid van de Algemeene Rekenkamer, noch Commissaris des Konings in eene provincie.

De wet regelt voor zooveel noodig de gevolgen van de vereeniging van het lidmaatschap van eene der beide Kamers met andere dan de in bet eerste lid uitgesloten, uit 's Lands kas bezoldigde ambten.

Krijgslieden in werkelijke dienst, het lidmaatschap van eene der beide Kamers aanvaardende, zijn gedurende dat lidmaatschap van regtswege op non-activiteit. Ophoudende lid te zijn, keeren zij tot de werkelijke dienst terug.

Zij, die na hunne verkiezing tot lid van de Staten-Generaal een bezoldigd Staatsambt, dat zij niet reeds tijdens die verkiezing vervulden, aannemen, verliezen van regtswege het lidmaatschap, maar zijn herkiesbaar.

In dit art. zijn geregeld de z.g. incompatibiliteiten; dat zijn betrekkingen die niet tegelijk met het lidmaatschap der Staten-Generaal bekleed kunnen worden, omdat het bekleeden van beide ambten niet in het belang der Staten-Generaal is te achten.

Het eerste lid moet limitatief worden opgevat, d.w.z. dat de wetgever het aantal incompatibiliteiten niet mag uitbreiden.

Volgens het tweede lid zal de wet regelen wat het gevolg zal zijn ten aanzien van het traktement, verlof, waarneming van den dienst, enz., wanneer men een uit 'sLands kas bezoldigd ambt bekleedt en tot lid der Staten-Generaal verkozen wordt.

Het vierde lid spreekt over Staatsambt. Hieronder is te verstaan een ambt, in dienst van den Staat vervuld en uit de Staatskas bezoldigd. Zoo zal bijv. een lid der Tweede Kamer, die tot minister benoemd wordt, moeten aftreden. De kiezers kunnen hem dan weer als kamer-

Sluiten