Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn in de Provincie twee bestuursorganen, Provinciale en Gedeputeerde Staten. De bevoegdheid van eerstgenoemde is oorspronkelijk en algemeen, die van laatstgenoemde afgeleid en bijzonder.

Art. 140.

De magt des Konings om de besluiten van Provinciale Staten of van Gedeputeerde Staten, die met de wet of het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen en te vernietigen, wordt bij de wet geregeld.

In 1887 is een voorname wijziging gebracht in de bevoegdheid van den Koning om besluiten te vernietigen. De Grondwet van '48 kende hem dit recht onbelemmerd toe, zoodat de wetgever daaraan niet mocht tornen. Thans moet het recht geregeld worden bij de wet en deze kan het recht desnoods geheel te niet doen.

Art. 141.

De Koning stelt in elke provincie een Commissaris aan met de uitvoering Zijner bevelen en met het toezigt op de verrigtingen der Staten belast.

Deze Commissaris is voorzitter van de vergadering dor Provinciale Staten en van die der Gedeputeerde Staten en heeft in laatstgenoemd oollegie stem.

Zijne jaarwedde en de kosten zijner woning worden op de begrooting der Rijksuitgaven gebragt. De wet beslist of andere uitgaven van het provinciaal bestuur ten laste van het Rijk komen.

Onder de Grondwet 1815 hadden de gouverneurs een groote macht in de Provincie, veel grooter dan die der Provinciale of Gedeputeerde Staten.

De Commissaris is niet, evenals de burgemeester, be-

Sluiten