Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerechtelijke stukken in strafzaken, enz. Volgens art. 14 van het Kon. besluit kan de Minister van Justitie èen aanstelling geven als onbezoldigd rijksveldwachter aan daartoe geschikte personen, en ook aan gemeentebeambten op daartoe strekkend voorstel van den Burgemeester, ingediend door tusschenkomst van den Commissaris der Koningin in de Provincie. Deze onbezoldigde rijksveldwachters hebben niet zulk eene uitgebreide bevoegdheid als de bezoldigde.

Er bestaat een groote twistvraag ten aanzien van de bevoegdheid der politie, n.1. of de politie een zelfstandige bevoegdheid heeft, dan wel of zij alleen over die bevoegdheden beschikt, welke haar door ons positief recht zijn toegekend. Volgens de eerste meening kan zij ook aan de burgers bevelen geven, wanneer dat niet steunt op een bepaling van wet of verordening, volgens de tweede kan zij dat niet. Meermalen heeft de rechterlijke macht zich in laatstgenoemden zin uitgeproken 1).

Art. 166.

De leden van de regterlijke Magt worden door den Koning aangesteld.

De leden van de regterlijke Magt, met regtspraak belast, en de procureur-generaal bij den Hoogen Raad worden voor hun leven aangesteld.

Zij kunnen worden afgezet of ontslagen door uitspraak van den Hoogen Raad in de gevallen bij de wet aangewezen.

Op eigen verzoek kunnen zij door den Koning worden ontslagen.

Indien een collegie belast wordt met administrative regt-

') Zie Mr. K. V. Bakker. De bevoegdheid der politie in het Nederlandsche recht. Proefschrift 1904.

Sluiten