Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons van de verantwoordelijkheid over dat beheer kan ontslaan, maar ook, dat ge nooit een ander beheersrecht van Godswege kunt hebben, dan in verband met den organischen samenhang der menschheid en dus ook met den organischen samenhang van haar goed", heeft de „gereformeerde" Kuyper eens zuiverlijk geschreven '). En hiermede overeenstemmend getuigt de „ethische" Dr. v. d. Laar, „dat naar christelijk beginsel de eenheid van heel het menschelijk geslacht moet vooropgesteld worden, en dat de gansche aarde, gansch de stoffelijke wereld aan die menschheid van God is geschonken". 2) Ons goddelijk beheersrecht wordt naar algemeen christelijke opvatting bepaald door de vraag, op welke beheerswijze de menschheid en in de menschheid de Godheid op 't heerlijkst wordt gediend. In plaats van het wezenlijk communisme des Christendoms te verduisteren en weg te exegetizeeren, gelijk zoo vaak geschiedt, behoorde men dan ook veeleer met vreugde erop te wijzen, dat hetgeen het Christendom uiteraard in» maatschappelijk opzicht wil, ja, hetgeen Amos, Jesaja, Micha, om geen anderen te noemen, reeds op de wijze en naar het begrip hunner eeuw bedoelden, ten minste formeel thans door de wereldontwikkeling mogelijk begint gemaakt te worden; door het wetenschappelijk socialisme voor noodzakelijk blijkt verklaard; feitelijk reeds door ieder gewenscht, ook door de meesfen van wie het om allerlei redenen niet mogelijk wanen, en die grootendeels, door voor-oordeel bevangen, een socialisme bestrijden, dat door bewuste socialisten-zelve 't hardst veroordeeld wordt. — Leven volgens de grondwet van dat Koninkrijk is eveneens slechts mogelijk in een socialistische maatschappij. D. w. z. een samenleving, waarvan het levensbeginsel „allen

') Vgl. Ontwerp-beginselverklaring blz. 30; Troelstra, Sociaal Christendom blz. 9. 2) Vgl. Ontwerp-beginselverklaring blz. 76.

Sluiten