Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrukking zal zijn van de theorie" ')• Het betoog beweegt zich om deze eenzijdig-historisch-materialistische kernstelling: „De theorie is de algemeenè regel, uit de omstandigheden afgeleid; in de praktijk is het het bizondere, het afwijkende, dat het noodig maakt, een eigenaardigen vorm voor de toepassing der theorie te zoeken".2) En is ten slotte meer te doen om het resultaat dan om het uitgangspunt; de ideeën zijn voor ons hulpmiddel, geen doel; ons groote beginsel is het klassebelang der arbeiders, tevens het groote kuituurbelang der menschheid, en de vraag, hoe dit in elk speciaal geval het best gediend wordt, vereischt telkens een speciaal onderzoek, aan de hand onzer theorie, naar de vermoedelijke gevolgen van onze daden" 3). „(Voor ons is deze) theorie een uitvloeisel der steeds veranderende werkelijkheid", en daarom zullen de tactiekquaesties nimmer van te voren — dit tegen eenzijdig theoretiseerenden — afgepast beantwoord kunnen worden. En deze theorie leert „omtrent de bestaande ideeën, ook die onder een groot deel der arbeiders leven, niets anders dan dat zij afdruksels van ekonomische feiten en belangen zijn, wat den theoretikus maar al te gemakkelijk verleidt, hunne beteekenis voor de beweging te verkleinen en ze zuiver met de ekonomische of politieke drijfveeren der bourgeoisie op één lijn fe stellen."4) De beweging daarentegen is niet door het aanvaarden der volle theorie geschapen, doch bestond reeds voor deze laatste, „en wentelt zich voort door de massa der verdrukten en ontevredenen, onafhankelijk van, ja zelfs ondanks hare theorie".5) „Dat de beweging veel breeder van doel is dan

') Aldaar blz. 30 v.

2) Aldaar blz. 33.

3) Aldaar blz. 34, de curs. van ons. *) Aldaar blz. 35.

*) Aldaar blz. 35—36.

Sluiten