Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewapend met die overtuiging zijn zij verder gaan werken en telkens heeft de uitkomst van hun studie hunne overtuiging bevestigd. Men doet hun onrecht en maakt van het Marxisme een onding, wanneer men, eenige uitdrukkingen van Marx en Engels misbruikende, in het historisch materialisme niets dan een hulpmiddel voor de studeerkamer wil erkennen. De geheele sociaal-demokratie gaat, als beweging, stilzwijgend reeds, uit van dezelfde overtuiging" ')■

En dat ook de tegenvleugel der rechtzinnige marxisten hier te lande wezenlijk marxisten zijn en blijven, zijn ze ook wat ruimer en wat anders in de leer; dat ook naar hun begrip derhalve historisch-materialisme partijzaak behoort te zijn, blijkt — tenzij het alles phrase is — klaarlijk uit het woord van voorman Vliegen, gesproken 9 December jl. in de Tweede Kamer:

De sociaal-democratie „verandert in wezen niets door het revisionisme. Dit wil alleen een andere motiveering-van onze eischen: wij zien de werkelijkheid op dezelfde manier als de andere sociaal-democraten. De revisionisten zeggen: het uitgangspunt en de konklusie der marxisten is juist, hun gedachtengang een andere dan de onze. Wij staan dan ook tegenover het kapitalisme precies als de andere socialisten! Nergens trouwens is het revisionisme aanleiding geweest, tot een scheuring in de sociaal-democratie" 2). —

We zullen beknopt aanwijzen, dat Troelstra, de algemeen erkende leider der Partij, zich in dit opzicht trouw gebleven is 3); wij weten, dat de Partij trouw bleef aan hem.

') Het Volk, 30 April 1908.

2) Het Volk 10 Dec. 1912. De curs. van ons. Men lette er op hoe, ook hier de innerlijke overlegging als zondanig geminacht wordt. „De ideeën zijn voor ons hulpmiddel" (Troelstra). De waarde der motiveering schijnt niet ter zake te doen; de beweging is alles. — Een zuiver marxistische redeneering.

3) Wij spreken over Troelstra als partijleider. Als particulier schijnt hij agnost te zijn met aesthetisch-religieuze geneigdheid. (Vgl. De

Sluiten