Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloochenen en hare verbrokkeling tegemoet gaan, als zij daarin stelling nam". ')

Alzoo de groote tacticus; en zijne tactiek is bepaald door eene theorie, bepaald door de nederlandsche arbeidersbeweging. Vandaar ook zijn besluit:

„Hieruit volgt de plicht, dien de meer theoretisch aangelegden in dit opzicht hebben jegens de Partij. Meer dan tot heden het historisch materialisme, dat de grondslag van onze ekonomisch-sociale-politieke opvattingen van den klassenstrijd, onder de arbeiders propageeren als een o n m i sbaar op zich zelf waardevol element der partij, dat deze in kracht en waarheid stelt boven alle andere partijen. Maar daarnevens alles vermijden — ook waar zij de behoefte gevoelen hunne verdere persoonlijke meeningen, daarmede samenhangend, te uiten —, dat voor te stellen als een leerstuk der sociaal-demokratie, dat hen, die het niet aannemen, tot een minderwaardig, een half- of kwart-sociaal-demokraat maakt.

„In één woord, zoodra het historisch materialisme wordt gesteld als het eerste punt op ons politiek program, wordt de prediking en verklaring daarvan meer dan ooit tot plicht in de partij; maar zal daardoor niet misverstand en scheuring ontstaan in plaats van helderder zien en sterker innerlijke eenheid, dan zal die prediking gepaard moeten gaan met grooter beperking en zelfbeheersching, dan wij tot heden daarbij hebben waargenomen. Of het voor de Partij op den duur noodig zal zijn, zich over den inhoud van het historisch materialisme en zijn beteekenis tot de Partij, uitdrukkelijk uit te spreken — dat zal voornamelijk afhangen van de wijze waarop het in de Partij wordt gepropageerd." Wat dan te zeggen van dezen Blijde- Wereld-eisch: „Daarom achten wij een duidelijke omschrijving, een

•) Aldaar.

Sluiten