Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!

„Hun schat, ja, want het socialisme is hun een bevrediging voor hun zielsbehoeften. Het is in waarheid hun heiiig ideaal geworden.

„Welk een tegenstelling toch tusschen hen die woonden in het land der duisternis en hen die de rijzende lichtende zon van het Socialisme hebben liefgekregen met heel hun hart en wezen!

Toen een geslacht, volkomen gedegenereerd, geen andere zorg kennende dan de zorg voor de meest stoffelijke behoeften, ondergaande in den strijd om het bestaan, geen andere vreugd kennende dan grove zinnelijke genieting! Leven van alledaagschheid en zorg, leven in geestelijke duisternis!

„Thans een geslacht, de drager van een nieuwe beschaving, een hoogere cultuur, nog wél geknecht, nog wél zorg hebbende, maar wien het Socialisme heeft geleerd wat het waard is. Een geslacht tot wien de blijde boodschap is gekomen, en dat nu zelf die boodschap predikt, van verlossing uit stoffelijken nood, maar ook van bevrijding uit den ban van geestelijke dofheid. Een geslacht dat bezig is zich een heerlijke schat van kennis en beschaving te vergaren, kennende en gevoelende nieuwe en hoogere vreugden, zich verblijdende in het licht van weten, licht van geestelijke klaarheid! Hebbende een toekomst-verwachting, die hoog boven het tegenwoordige heft, de toekomstverwachting van dien tijd, waarin de Arbeid volkomen zijn boeien zal hebben geslaakt, waar geestelijke rijkdommen het leven als met gouden zonneschijn zullen doorweven, waar de jubeltonen van de verloste menschheid zullen schallen over de aarde! Waar de harten der menschen hun schat hebben gevonden!

„Zon van het Socialisme, wij stijgen naar uw Licht!"

Aldus wordt hier in Brabant temidden van door het

Sluiten