Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te veel zich bezig houden met zichzelf. Maar der tijdsindeeling, waaraan de gansche maatschappij gehoorzaamt!', geeft gelegenheden aan de hand, die gezag ontleenen aan haren ouderdom, en tot die gelegenheden behoort de Zaterdag-avond. Er worden geschreven: „Overzichten van de Week", en daarin wordt dan behandeld wat er in de laatste zeven dagen merkwaardigs is gebeurd in de politiek en in de kunst en in de wetenschap. Men leest die stukken om op de hoogte te blijven van zijn; tijd. Maar het is minstens even nuttig op de hoogte te blijven van zijn eigen leven en zijn eigen gezin en van de vorderingen zijner eigen kinderen. Te weten hoever wij zelf zijn; te weten waar wij zelf staan; geen vreemdeling te wezen in eigen leven en in de levens, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, dat is noodig, dat is nuttig, dat is plicht. Van oudsher is dan ook de Zaterdagavond als een familie-avond behandeld. Op den laatsten dag der week eindigt de arbeid vroeger dan op andere werkdagen. Eene zes-daagsche campagne is geëindigd. Het arbeidskleed wordt weggehangen. Een nrijlpaaltje is bereikt. Men haalt allen even adem. Men bereidt zich voor tot de rust, die de eenig zedelijk gerechtvaardigde is, de rust na den arbeid.

Want die Zaterdag-avond, goed opgevat, sluit niet alleen eene afgeloopene week af — zij is tevens de voorbereiding tot den rustdag van morgen, en is als

Sluiten