Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarop natuurlijk geen antwoord komt, 't was dalénd. Maar aanstonds daarop :

Hierop heeft Tristan zijn antwoord klaar : „O König, das kann ich dir nicht sagen", en dit is dus het bewijs dat de stijgtoon hier volkomen psychologisch was gemotiveerd.

Zien wij nu nog eens naar de Gregoriaansche noteering terug, dan bemerken we, dat kleine gevoelsnuancen als bij komma en dubbelpunt niet worden ingeleid; maar de grootere tegenstelling van punt en vraagteeken worden meestal voorafgegaan door een klein interval in de juist omgekeerde richting om het kontrast grooter te maken.

Hoe dit kontrastprinciep der tonen een ontzaglijken invloed heeft gehad op de ontwikkeling der Indogermaansche metriek en klankleer heb ik elders aangetoond. Hier zij het genoeg den invloed er van op den syntaktischen melodiebouw even aan te geven.

Een tusschenzin staat per kontrasteering altijd in een anderen, soms hoogeren, meestal lageren toon dan de hoofdzin. Ik citeer u een voorbeeld uit Wagner's Lohengrin, dat u oogenblikkelijk zoo natuurlijk moet klinken, dat ik erdoor ontslagen word nog meer voorbeelden uit het dagelijksch gesprek bij te brengen :

De bekende Fransche akteur Dupont-Vernou wijst hierop naar aanleiding der volgende verzen van Corneille :

Sluiten