Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leestafel aan verbonden : verscheidene „vakboeken" kon men daar vinden, mevrouw Mann had een damessalon doen inrichten, 't Werd een kring grootendeels bestaande uit tooneelspelers, maar ook Pisuisse en Blokzijl waren lid en ik ook, zoodat ik hem ook hier weer bijna dagelijks ontmoette — als zij ten minste niet op „tournée" waren. Zij waren het, die ook hier artistiek leven brachten, want, ofschoon zij toen overal reeds veel geld verdienden, gaven zij belangeloos artistieke „soirées" eigenlijk „nuits" na de voorstellingen der verschillende tooneelgezelschappen en zij hadden het grootste succes bij ons, hunne kameraden, met welk succes zij in hun hart gelukkiger waren dan met het applaus van het betalende publiek.

En zóó heb ik dan Pisuisse goed leeren kennen als een warme kerel met een gouden hart, als een vent met een mooi karakter, van eene onbeperkte bereidwilligheid, waar hij iets op pooten kon zetten, van een werkkracht, die zijns gelijke schier niet heeft en van eene zeldzame loyauteit. Ja dat is waarschijnlijk wel zijne meest eminente eigenschap. IJdel is hij in mindere mate dan de meeste artisten en hiermee is zijn psychisch portret wel geteekend.

Wij zijn een groot bewonderaar van zijne „chansons" en wij laten geen gelegenheid voorbijgaan om hem te hooren. Telkens en telkens weêr ontroert ons zijn warm geluid en verrukt ons zijn sublieme voordracht. Een avond hem te hooren, vroeger met de pianobegeleiding van Blokzijl, thans met die van den hoogst artistieken Jan Hemsing, beteekent een avond van verrukking.

En natuurlijk zijn wij bij hem gaan praten.

„Mijne stemming ten opzichte van het cabaret", zeide hij, „is buitengewoon pessimistisch. Het eigenlijke cabaret — 't is tegenwoordig niets gedaan. Ik bedoel, zooals jij en ik ons dat voorstellen, zooals 't b.v. vroeger in Frankrijk was. Vandaar dat ik de bakens heb verzet en nu in de operette in Carré zing.1)

< Je weet 't : „de Millioenendief" met muziek van Max Gabriel, waarin ik de hoofdrol vervul. Jij kunt 't jammer vinden dat ik aan de operette ben gegaan maar misschien

') Intusschen al weêr geëindigd.

Sluiten