Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENRI WALLIG

Die ellendige oorlog, waarvan niets goeds te zeggen is, heeft toch één heel klein lichtpuntje, zóó klein, in verhouding dat.... Ja, 't klinkt haast cynisch en doet me denken aan den beslisten uitspraak van éene onzer actrices, die verklaarde zoo anti Engelsch te zijn, wijl uit Engeland de ,,society-plays" kwamen, waar ze blijkbaar niet mee dweepte. Nou dan, dat lichtpuntje . . . Clinge Doorenbos en Wallig zijn bij de mobilisatie aan 't zingen gegaan. Op 'n Zaterdag werd er gemobiliseerd, Zondagavond stond Wallig al op 'n kruiwagen op 'n dijk te zingen, geaccompagneerd door Max Blokzijl, die op 'n soort harmonica speelde. Eenige maanden later werd hij door generaal Kleynhens aangezocht om door het land voordrachten te houden voor soldaten. Als amateur had hij al voor liefdadige doeleinden gezongen vroeger. Hij had altijd veel gehouden van „levensliedjes" en vooral veel van voordragen. Ook was hij tien jaar geleden aan 't tooneel geweest in Indië onder directie van Kimmel met o.a. den „ouden" Chrispijn en Jan Musch.

Tot zes uur 's middags is Wallig geen „artist". Dan is hij koopman. Daarna kan hij zich uitleven, zich geven aan z'n artistieke aspiraties. Toen nu de oorlog uit was en 't stil was in zaken, kwam hij op 't denkbeeld ook geld te gaan verdienen in de kunst. Als je eenmaal sympathie voelt voor de kleine kunst, ga je er niet zoo licht weer uit.

Na de mobilisatie dan heeft hij eerst met Max Tak, den musicus, Meina IrwinenHansiGötze, de danseressen, 'n tournee op eigen risico ondernomen. Hij kreeg goede kritieken, huurde 't Centraal theater eerst voor 'ndag, later voor 'n week. Daarna is hij opgetreden in verschillende plaatsen. Van zelf raakte hij zoo in engagementen. Heel veel trad hij op bij particuliere soirées. De menschen komen rechtstreeks bij hem zonder bemiddeling van 'n impressario.

Bij voorkeur zingt hij met zijne warme stem liedjes met sentiment en zijne lievelingsdichters zijn Dirk Witte en Manna de Wijs. Zijn speciale voorkeur gaat uit naar voordrachten. Wij herinneren ons zijn bizonder goede

Sluiten