Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de verhouding tusschen wereld en kunstenaar tot grondslag heeft. Het is echter onnoodig thans daarover verder uit te weiden, want hier heeft zich de tijd met het geven van een afdoend tegenbewijs belast en den heer van Deventer gelijk gegeven, toen deze, in een bespreking van den tweeden druk van het werkje, den vroegeren criticus tegemoet voerde : „Ik ga zelfs verder en acht de veronderstelling geoorloofd, dat haar haast altijd liefdevol oordeel over menschen en menschelijke aangelegenheden uit dezelfde bron voortsproot als haar bewondering voor het strand, de

ugetï r!e va.n Java" xh Want ongetwijfeld : dat

„haast altijd liefdevolle oordeel", het komt bij haar voort uit niets minder dan haar „tout savoir" van kunstenaresse. Ook zij is een „ontdekster der noodwendigheid" en hoe zou zoo begreep6611 gev°elen voor hetgeen zij zoo volledig

Doch er is ook, en rijkelijk, wellicht al te rijkelijk, eene andere soort van visie dan die eens kunstenaars in dit boek : er is het scherp zien en weergeven van de uitmuntende journaliste, zoowel met diepgaanden kijk op de sociale belangrijkheid der menschen en dingen «), als met frisschen en ^onbevangen psychologischen en natuurgevoeligen blik, zooals wij die ook in haar jongsten bundel mogen waardeeren 8). ün schoon wij niet te lang willen verwijlen bij dit werkje — want zoo het voor Indië van niet minder beteekenis is dan haar latere arbeid, voor de hollandsche litteratuur was dit engelsche boek niet meer dan een belofte — wij wenschen er toch lang genoeg bij stil te staan, om, allereerst, het scherp onderscheid tusschen hare artistieke en journalistieke behandeling van e en ze Ifd e onderwerp te laten zien, en daardoor het verschil op 't duidelijkst te doen uitkomen ; dan, om reeds

T^tOVe-l^?ëeh}k Uildit haar eerste werk te bewijzen, dat, gelijk wij betoogden, haren vermogens? toen reeds dezelfde voortreffelijkheid en rijpheid eigen waren als thans. Zooveel mogelijk, want zoo men ter volvoering van het eerst-

IV)bïr'l£ ^ Deventer' "Drie boeken over Indie-" Dt Gids, 1900, *) Men zie bijv. blz. 49—51. s) Natuur en Menschen in Indië.

Sluiten