Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij van zulk werk een stevigen afkeer heeft. Hij had dit al veertig jaar geleden van die stukken, waarin „een kleed gelegd werd" ; dat wil zeggen : stukken in kamers — Bouwmeester is een man van de open-lucht, van de openlucht op het tooneel dan !

De verleiding is groot om bij deze kracht- en prachtfiguur, deze glorie van Holland, die ook in het buitenland, tot in het huis van Molière zelf, voor zijn geweldige actie, voor de nu in binnen- en buitenland vervallende kunst van mimiek vooral, eerbied afdwong, — om bij dezen heerlijken kerel langer stil te staan ; en ik geloof, als ik den lezer niet kon verwijzen naar het boek van Van der Hoeven l) — dat ik voor die verleiding bezwijken zou 2).

*

We blijven nog even in de familie ; Bouwmeester's zeven jaar jongere zuster, mevrouw Theo MannBouwmeester, vereischt onze aandacht.

Bij een groote overeenkomst in tooneelspelen, een typisch verschil van karakter-eigenschappen. De overeenkomst: bij beiden datzelfde „urwuchsige", dat diep-menschelijke, dat hen dadelijk zich doet vereenzelvigen met een personnage, zoodra zij er maar iets menschelijks in hebben

») Voor een beknopt overzicht van Bouwmeester's loopbaan (directeurschappen, engagementen, tournees enz.) zie men ,Onze Tooneelspelers'. Tweede druk. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1913.

*) Alleraardigste détails vindt men in dat boek, bijvoorbeeld over Bouwmeester's reis naar Parijs; over de receptie bij den gezant, en hoe hij, na de emotie van het ontzaglijk succes, gauw „een grooten grok" wou gaan koopen om die emotie eronder te werken, en op de trap een haag van

,,kellners" vond, althans heeren in rok: Fransche confraters — en

van de grootste waren er onder hen — die hem allen eerbiedig kwamen begroeten.

Sluiten