Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijkheden die door een dergelijk subsidieeringssysteem — het rapport is door de Regeering overgenomen, en door de Tweede Kamer met één stem meerderheid aanvaard — zouden kunnen ontstaan; noch trachten den invloed te bepalen die op deze wijze op ons kunstleven kan worden uitgeoefend. We willen er alleen even op wijzen, dat nu, onmiddellijk na de beëindiging van de eenige decenniën langen schoolstrijd, door deze politiek de waarschijnlijkheid van een even vinnigen en evenveel verdeeldheid in ons volk brengenden tooneelstrijd is opgeroepen. — Eén lid der Commissie, de heer Heyermans, heeft zijn in de hier door ons gewraakte punten afwijkend gevoelen, bij afzonderlijk rapport, aan de regeering kenbaar gemaakt.

En toch — we begonnen reeds met dit te zeggen, en we eindigen ermee — de instelling van de Staatscommissie, dat wil zeggen : het rekening houden van de regeering — en : van een Christelijke regeering — met ons tooneel is een verheugend verschijnsel. Het beduidt, dat in het tooneel een cultuurfactor van belang voor ons maatschappelijk leven wordt gezien.

Een ander bewijs van „erkenning", deze door een academischen senaat, werd gegeven door de promotie var éen onzer meest eminente tooneelkunstenaars, Willem Royaards tot doctor honoris causa in de Nederlandsche Letteren, aan de Rijks Universiteit te Utrecht. Of dit het meest eigenaardige eerbewijs is, dat onzen grooten regisseur kon worden gegeven, kan worden betwijfeld ; ik kan de bezwaren begrijpen van degenen die een wetenschappelijken titel uitsluitend gereserveerd wenschen te zien voor wetenschappelijke praestaties ; al laten de termen der wet het dan ook toe, dat met een doctoraat „verdiensten"in-'t-algemeen worden geëerd ; voor eenige jaren is trouwens een andere universiteit — de Groningsche — Utrecht

Sluiten