Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baarlijk, maar alleen merk ik op dat u spreekt van el senor san Corpus Christe, terwijl dat niet een heilige is, maar de dag van de instelling van het zeer Heilige Sacrament." „Dat is fraai 1" antwoordde hij, met mij den spot drijvend. „Ik zal hem u toonen in den kalender — dat hij heilig is verklaard, daar wil ik mijn hoofd onder wedden." Ik kon niet met hem redetwisten, geheel uit het veld geslagen door het lachen bij het hooren van zóó groote onwetendheid; integendeel zei ik tot hem dat zijn verzen zeker een prijs waard waren en dat nuj in mijn leven nooit zoo iets komiekerigs was ter oore gekomen. „Niet?" hernam hij, „dan moet u eens hooren 'n stukje uit een boekje dat ik heb geschreven ter eere van de elf duizend maagden, voor ieder van haar heb ik vijftig verzen, elk van acht regels, gemaakt, een heel mooi gedicht." Om van het aanhooren van zooveel millioenen van dichtregels verschoond te blijven, verzocht ik hem mij thans niet zoo iets goddelijk moois voor te dragen, en toen begon hij een komedie op te zeggen die meer tooneelen telde dan dagreizen van hier naar Jeruzalem. Hij zeide mij dat hij het in twee dagen had geschreven en dat dit nog het klad was en dat het in het net ongeveer 'n vijftal riem zou zijn. De titel was: De Arke Noachs, de rollen waren toebedeeld aan hanen, muizen, ezels, vossen en wilde zwijnen, evenals in de fabels van Aesopus. Ik prees zoowel den opzet als de vondst van dit werk, waarop hij antwoordde: „Deze arbeid is niet zoozeer boven allen lof verheven, omdat het van mij is, maar omdat er nog nooit zoo iets in de wereld gemaakt is, bovendien is de gedachte geheel nieuw, en indien het mij gelukt het opgevoerd te krijgen, zal het 'n geweldigen opgang maken." ~~

Sluiten