Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingen beleedigend voor den godsdienst, ja, zelfs godslasterlijk, vinden. Wij kunnen met de wederlegging daarvan kort zijn; men leze eerst dit boek en de daarbij gevoegde noten of aanteekeningen. Mochten de lichtschuwen nog bezwaren hebben, dan verwijzen wij hen naar de in de eerste Spaansche uitgave (die te Saragossa, 1626) aan het begin van het boek voorkomende Aprobación. De sieur Esteban de Peralta, wien door don Juan de Salillas, vicaris-generaal van het aartsbisdom van Saragossa, was opgedragen don Pablo te beoordeelen, verklaart dat het boek, dat even geestig is als zijn schrijver, in druk verdient te verschijnen „wegens de elegantie van de woorden, wegens de onderrichting van de zeden en gebruiken, zonder eenigermate beleedigend voor den godsdienst te zijn , („por la elegancia de las palabras, por la ensehanza de las costumbres, sin ofensa alguna de la religión").

Deze aprobación wordt gevolgd door een licencia del ordinario (bisschoppelijke vergunning) luidende ongeveer: „Don Juan de Salillas, geestelijk en wereldlijk vicaris-generaal van de stad en het aartsbisdom Saragossa, verklaart namens den zeer aanzienlijken en zeer eerwaarden heer dpn fray (geestelijke titel) Juan de Peralta... aartsbisschop..,, lid van den Geheimen Raad des Konings, enz.... vergunning te geven aan Roberto Duport, boekhandelaar, om te doen drukken een boek, getiteld: „ „Historia de la vida del buscon llamado don Pablo"", bewerkt door don Francisco de Quevedo, nademaal het bij ons vaststaat dat daarin niets voorkomt, wat in strijd is met ons heilig katholiek geloof en met de goede zeden, „que contraoenga a nuestra santa fe católica y buenas costumbres", — waarna hij gelast dat aan het begin van ieder exemplaar van

Sluiten