Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd boek deze vergunning worde geplaatst. De streng katholieke beoordeelaar van Quevedo's werken, Reinhold Baumstark, loochent uitdrukkelijk de godslasterlijkheid van de passi in don Pablo, die het meest aanstoot hebben gegeven (t. a.p. pag. 34).

Don Pablo is een schelmen- (picareske) roman. Eenige toelichting omtrent het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de literalura picaredca schijnt dus wenschelijk.

Deze roman, behoorende tot het gencro picaresco, heeft zijn ontstaan in de eerste plaats te danken aan den picaro (schelm, vagebond) — welk woord afgeleid is van pico, snavel, vandaar: specht, en van picar (met den snavel) pikken, welk werkwoord daarenboven nog een vier en twintigtal beteekenissen heeft.

De picaro is een product van zijn tijd.

Dezelfde oorzaken, welke leidden tot het politiek en economisch verval van Spanje, deden verschillende categorieën van heden ontstaan, die zich als eene plaag over het geheele land verspreidden.

De ontdekking van Amerika en de daaraan gepaarde veroveringen hadden de meest krachtige elementen uit het land getrokken. Van de gelukzoekers keerden de door de fortuin begunstigden beladen met de schatten uit Mexico en Peru naar het vaderland terug, maar onder de conquiótadoreó waren er ook, die in berooiden toestand terugkwamen. De groote toevoer van goud en zilver had het verschil tusschen armen en rijken uitermate groot gemaakt. Aan de eene zijde: groote rijkdom, weelde, verkwisting men denke aan de maatregelen die onder de regeering van Phihps III genomen moesten worden tegen pracht en praal (pag. 247),

Sluiten