Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tekst omsprongen. Een Engelsche vertaling van 1798 maakt ervan: „my falher was willing lo wear the horm provided they were tipped of gold". In een vertaling in „onse Nederlandsche Tale t'Amstelredam gedruckt bij Frans Pels in't jaer 1642" leest men niet veel duidelijker dan de spaansche tekst: „alsoder meenigbte van quade tongben in onse gebuerte waren die zey den dat hij de Roomsche I wegh ghenomen had om te herbergben den Griecxsen Y".

4. Cardenal beteekent ook: striem, blauwe met bloed doorloopen plek. Senoria — eerenaam die aan kardinalen en den' boogen adel, uitgezonderd de „granded", gegeven wordt.

5. Een toespeling op bet spaansche spreekwoord : a cada puerco viene M San Aïartin <— ieder varken beeft zijn St. Maartensdag.

6. Een hoofdtrek van de psyche van den picaro (schelm) is zijn standvastigheid in het niet bekennen van schuld. In zijn taal heet bekennen: cantor, letterlijk: zingen (fr. chanter). .. . Zij, die tot den geeselstraf waren veroordeeld, werden te voren op een ezel rondgevoerd.

Ga. Honradamente ■— rechtschapen, en in iron. zin: schelmsch.

7. Spottend wordt hier ob'upa (vrouwelijk van bisschop) gebezigd, omdat de boosdoensters tijdens dezen rit eene hooge papieren muts met veeren droegen.

8. In den tekst van de aan de Saragossaansche van 1626 ontleende editie van 1911 staat „el cual tenia fa ma de conóejero". Conéejero, raadgever —• raadsheer; dit woord heeft op zichzelf geen ongunstige beteekenis. Eene vertaling: „die bekend stond als raadgever (raadsheer)" zou echter, ook in verband met hetgeen volgt in het verhaal, weinig

Sluiten