Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk beteekent: een in de deur gemaakte opening voor de katten, van el gato <-~ de kat.

3. Het bordje aan de deur van bet ontluizings-vertrek (el eópulgadero) doet denken aan dat hetwelk men vindt aan de sacristies, luidende: „Heden wordt een ziel gered" (letterlijk: getrokken) ; vermoedelijk beeft de schrijver hier gedacht aan expurgador in de beteekenis van redden, trekken, uit el Purgatorio (vagevuur).

4. falona een op de borst en de schouders afhangende strook van fijn linnen, die bevestigd was aan den slappen hemdkraag.

5. In den tekst staat callejón, hetgeen beteekent: nauw steegje tusschen twee blinde muren, ook: smalle weg tusschen twee bergen.

6. Bodco, in werkelijkheid Geronimo van Aken geheeten, 1450—1516, was een schilder van de Hollandsche school; geboren in 's Hertogenbosch is hij in Spanje onder den naam Boóco bekend. Zijn werk, dat de aandacht trekt door de origineele, realistische, vaak bizarre behandeling van het onderwerp, is tamelijk goed vertegenwoordigd in Spanje; men vindt doeken van hem in het Escuriaal en in het Prado, Van een zijner bekendste schilderijen: la Adoración de loó Reyed wordt in eene noot van de uitgave van don Pablo, edicioneé de „la Lectura" (cLuicoé caitellanoé 1911) o. a. gezegd: „de guitachtige, schelmachtige voorstelling van enkele figuren uit la Adoración de loó Reyeó van Bosco is van een niet minder realisme dan de meest dartele en uitgelaten avonturen van el Buécón."

7. dióceéid — oorspronkelijk de naam van ieder der negen romeinsche bestuursaf deelingen in KleinAzië, later ook gebezigd voor het geestelijk rechtsgebied van een bisschop of 'aartsbisschop.

Sluiten