Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samenvattend hetgeen wij' in deze bladzijden trachtten aan te duiden, zien wij dus als uitgangspunt voor het nieuwe Inzicht, voor den opbouw van nieuwe Levensbeginselen: eene veelzijdige waardeering der werkelijkheid' in hare totale complexiteit van verschijnselen, een eerbied voor, een geloof in, een heilighouding van het Leven, als bezittend in en uit zich zelf de intensieve en extensieve, alles bezielende scheppings- en vormkracht, welbron van eeuwige wording en transformatie. Verder het besef, dat de verschillende goden en godsdiensten, geheel het hoogere, menschelijke phantasie- en verbeeldingsleven, ontstaan is uit het persoonlijk en gemeenschappelijk bewustzijn der menschheid onder den invloed van kosmische en maatschappelijke suggestie, gedetermineerd dus door algemeene natuur-contakten en de uiterlijke sociale verhoudingen, al naar gelang van ras en geaardheid van volk, van nationaliteit.

Waaruit van zelf volgt de overtuiging, het vertrouwen, dat de nieuw merischen-typus, zooals die langzamerhand onder invloed van moderne tijds-verschijnselen en eigenaardigheden bezig is zich te ontwikkelen, zal kunnen en moeten scheppen uit den machtig aanstuwenden stroom zijner nieuwe gewaarwordingen en gedachten, de nieuwe geestelijke waarden, de ideeën en idealen, die zullen zijn als de godten, als de religie van het verleden.

En in deze geestelijke evolutie als grondslag der persoonlijke en maatschappelijke bevrijding, het menschelijk scheppings-vermogen, het vorrotalent, dat de gemeenschappelijke oorsprong is van alle cultuur, en de onderliggende éénheid, die wetenschap, kunstreligie, moraal, in diepere verwantschap verbindt, ondanks alle uiterlijk uit elkander zijn.

Eene overwinning dus der Negatie die leven-vernietigend is, eene terug-vinding van het Geloof in de hoogere faktoren der menschelijke natuur en samenleving, in de geleidelijke ontwikkeling, de mogelijke leiding en zegepraal van de hoogere levensneigingen en vormen over de lagere, welke doel is der echte, zich in Levenskunst omzettende religie.

Zürich, 24 Oktober 1905.

Sluiten