Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ekonomische oorzaken alleen, die het wereld-coofKkt hebben opgeroepen. Het geheele karakter der worsteling bewijst dit. In dezen krijg ontbreken de elementen die alleen in onze dagen een oorlog nog wettigen kunnen. Het is geen bevrijdings-oorlog, het is geen strijd van beginselen, het is een worsteling, waarin op duizelingwekkende wijze de lagere instinkten der menschelijke natuur zich botvieren. Het is geen oorlog van moed, het is een oorlog van onderlingen angst, van nijd, naijver, haat, heerschzucht, praalzucht, kortom van al die daemonische impulsen en hartstochten die menschen en naties den ondergang bereiden.

Dagelijks de berichten lezend van de millioenen en milliarden die aan menschen en geld dbor dezen oorlog verslonden worden, vragen wij ons zelf af: hoe is het mogelijk gewordten dat het rijk gewin der tijden, dat een schier, onuitputtelijk reservoir van stoffelijk bezit en levende menschen-energie zoo geheel in beslag kon worden genomen door het militarisme, in zijn onmenschelijke doeleinden? Hoe is het mogelijk geworden, dat dit alles, al deze wordende en groeiende krachten tot opbouw plotseling om zijn geslagen in hun tegendeel van vernieling en verwoesting? Hoe is het mogelijk geworden, dat niet het Leven, maar de Dood, niet God, maar Satan het bewind in handen kreeg?

Noem deze vragen nu niet ijdel, zeg nu niet dit is overdrijving of dit is atheisme. Het is het tegendeel. Het is de naakte waarheid, die fel ons in oogen en hersens brandt. Het is het innigst religieus bewustzijn, een opstijgend levens-bewustzijn met levens-eerbied tot grondslag en levertsopbouw tot doel, dat ons deze vragen op die lippen dringt.

Niet een bijzonder bewustzijn van mij of van enkelen, maar een gemeenschappelijke bewustwording van allen in wie de levensbeweging stijgende is in zijn natuurlijken vooruitgang van geestelijke en zielvolle menschelijkheid.

Deze vragen zijn berechtigd en hun antwoord ligt voor de hand. Deze oorlog is geen mysterie, ondanks de akelige geheimzinnigheid waarin hij zich hult. Door leugen en' drogredenen henen flikkert de waarheid, de werkelijkheid in haar hel oplaaiende verschrikking. Deze oorlog, die niet is een oorlog van menschen, maar van moord-werktuigen, is ziel-loos, is geest-loos. In zijn wreedaardigheden raast de ziel- en geestlooze reuzenmechaniek

Sluiten