Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tisch op den voorgrond stelt ten koste der algemeene gemeenschap, van een algemeene opwaarts-stijging in de levens-worsteling der nieuwe wereld geeft onwillekeurig de oude wereld en haar traditie een voorsprong, een steun.

Het gaat hier om een te zijn of niet te zijn eener nieuwe maatschappij, van het nieuwe inzicht dat haar grondslag moet zijn, dat haar leiding moet geven.

Niet voor dat aan het walgelijk (vergeef mij de uitdrukking) partij-geknoei een einde komt, niet vóór dat in de bewustgewordenen, zoowel der burgerij als van het volk, van elk land in het bijzonder en alle landen in het algemeen, een dieper en ruimer inzicht is ontwaakt, kan er sprake zijn van dien grooten, gemeenschappelijken strijd om bevrijding, van die samenwerking tot dit Al-eenige en Al-heilig doel, dat door het Imperialisme en zijn wereld-oorlog met ineenzinking geslagen is, met ondergang bedreigd wordt.

Het is dit ontzaggelijk gevaar, dat, even als de oorlog dit gedaan heeft in imperialistische richting, een samenwerking tot stand moet brengen in de tegenovergestelde richting van vrede en bevrijding.

Rassen-oorlog en klassen-oorlog, de bestaans-strijd in zijn meest primitieven en gewelddadigen vorm moeten beiden worden opgeheven-in een bestaansstrijd op hooger plan — in een strijd om de werkelijke beschaving, de meest essentiëele resultaten van menschelijke kennis en menschelijk begrip. Dit is een strijd tusschen oud en nieuw, tusschen hetgeen geweest is en wat worden kan en wat worden moet, de worsteling tusschen twee werelden, de een die zichzelf den ondergang bereidt, de ander die zichzelf moet verkondigen en opbouwen.

Een dergelijke conceptie van het hedendaagsch wereldgebeuren is noodig om paal en perk te stellen aan de verwildering die heeft plaats gegrepen.

In een dergelijke opvatting moeten de partijen hun geschillen trachten op te lossen, en het exclusieve hunner eenzijdigheid leeren overwinnen. Immers evenmin als binnen de muren der kerken, kunnen voor deti werkelijk vóóruitstrevende, binnen de grenzen der partij de waarheid besloten liggen, zijn handelen, zijn streven worden afgebakend.

Sluiten