Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En, deze vraag is van niet minder gewicht, zal het signaal door deze grootsche revolutie gegeven algemeen begrepen worden, weerklank vinden in haar eigenlijke, meer wezenlijke beteekenis? Zullen de revolutionnaire minderheden uit alle klassen en rangen der maatschappij in alle landen nu aangroeien tot een internationale meerderheid die geestelijk-revolutionnair bewust geworden, de algemeene volkeren-beweging tegen den oorlog en zijn oorzaken kan oproepen niet alleen, maar ook leiden en bestendigen?

Dit is het brandend vraagstuk van het oogenbrik dat onze aandacht heen trekt naar Rusland als het centrum eener revolutionnaire ontwikkeling m deze richting. Het verschrikkelijk lot den volkeren opgelegd, aan de menschheid bereid door de regeeringen, rechtvaardigt, neen, stelt tot plicht aan elk redelijk wezen het steunen dezer tegen-beweging.

Alleen op deze wijze kan de wereld gered worden van het vooruitzicht van oorlog op oorlog door het imperialistisch drijven in uitzicht gesteld.

Zonder een overdeven optimisme dat ons, in dezen tijd allerminst past, hebben toch dé gebeurtenissen in Rusland er toe geleid vertrouwen te stellen in de doorzettende en opbouwende kracht der sociale omwenteling.

Het arbeiderskongres te St. Petersburg, ongeveer 22 Juni gehouden, sprak de overtuiging uit: „dat alleen redding te verwachten „is van een organisatie die dé arbeiders in staat stelt de produktie „en distributie van het geproduceerde te kontroleeren."

Een bewijs dat het ekonomisch vraagstuk, dat met en in den oorlog duidelijker dan ooit te voren het kern-probleem geworden is der moderne wereld, in Rusland begrepen wordt, en dat er kans bestaat dat hier dé werkelijk radikale sociaal-ekonomische omvorming zich' gaat voltrekken, wier programma overal elders in de reuzen-prullemand eenter re-aktionaire politiek verdwenen is, of in den bedriegelijiken vorm van staats-socialisme de imperialistische staatsmacht veroverd heeft.

Produktie en distributie, ziedaar de levensvraag die het hongerend Russisch proletariaat zijn bestuur voorlegt, produktie en distributie, ziedaar het bestaans-probleem dat niet alleen in Rusland, maar door geheel de wereld, in elk land zich nu doet gevoelen als een „te zijn of niet te zijn" voor de bevolking. En het wordt

Sluiten