Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vroolijke hart" in de plaats van het evangelie der zelfverloochening en Godsverzoening heeft gesteld, zoodat wij ons voor de heidenen moeten schamen. Spreek ik te stout?

Ik meen niet, want het heidendom is naar zijn aard niet ongodsdienstig. Zeker, er waren paganisten, gedemoraliseerde Grieken, atheïstische Romeinen, voor wie het brandend woord van Paulus gold : „Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid ; hunne voeten zijn snel om bloed te vergieten ; vernieling en ellendigheid is in hunne wegen", en zulke heidenen leven er nóg; maar er is ook een heidendom, dat nu al veertig eeuwen in de Levant gedroomd heeft, en door het z.g. licht der Westersche beschaving tot ontwaken wordt gedwongen; het heidendom van Indië, China, Japan, tezamen evenveel inwoners tellend als de overige wereld, volken aan wie God in zijn algemeene genade zóó fijn mystiek en moreel gevoel heeft gegeven, dat hun, pas ontdekte, literatuur, bij Westersche denkers bewondering wekt. Het is een heidendom, dat niet genieting, maar onthouding, niet haat, maar mededoogen predikt, en in zijn kennis van de symboliek der natuur, en in zijn eerbied voor het leven van ieder schepsel, voortreffelijker dan het christendom schijnt, want nu geldt niet voor het Oosten maar voor het Westen (zie op onze slagvelden, lees onze bladen, hoor onze diplomaten en parlementsleden): „Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid, vernieling en ellendigheid is in hunne wegen."

Komt er een licht op uit het Oosten terwijl de godenschemering over Europa is gedaald?

Het is zeker geen onvruchtbaar werk deze vraag nauwkeurig te overdenken, ook voor den christen, in wiens hart een morgenster opging. Wij interesseeren ons tot ziek wordens toe voor de kansen van den wereldoorlog, wij verlangen 's morgens naar het avondblad, en 's avonds naar het ochtendblad, om te lezen de berichten uit de legerkwartieren, die tezamen een stuk wereldgeschiedenis vormen. Wij zijn benieuwd naar het verloop der Russische revolutie en het lot der neutralen, maar laat ons nu eens, zonder romantische ontroering te zoeken, het tooneel van den anderen strijd tusschen Oost en West beschouwen, een strijd, waarbij Nederland niet neutraal kan blijven, en ook niet gebleven

Sluiten