Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevreden is. Zij berooven zich opzettelijk van het verstand door bedwelmende dranken. Zij vergiftigen zich met ziekten. Zij folteren de dieren ter proefneming (voorwaar, een doodgemarteld varken staat hooger dan zijn beul!) Hun krankzinnigengestichten zijn vol. Hun literatuur is vol misdaden. Als roofdieren eten zij de lijken der dieren op. Het kind in den moederschoot is niet veilig. De wetenschap der barbaren is de dood. Vreeselijk is de vloek, dien zij op zichzelven geladen hebben. Gij, broeders, zult niet aarzelen het goddelijk licht onder de heidenen des christendoms te verspreiden. Gaat heen, en onderwijst deze verworpelingen, leert deze barbaren, dat zij menschen zijn. Leert hun, dat de verkeerde opvatting van hun eigen godsdienst de reden is van hun gezonkenheid, of beter nog is den nieuwen wijn niet te gieten in oude vaten. Predikt hun uw licht!"

Zoo bestraft een oude heiden den modernen christen, en wie durft zeggen, als hij aan de verworden en misvormde wereld van Europa denkt, dat deze lama in elk opzicht ongelijk heeft?

De ster schittert in het Oosten, en verwonderd, aanbiddend, ziet de in het christendom teleurgestelde, met het christendom mislukte, Europeeër haar aan.

Maar natuurlijk kon de Oostersche beweging niet in dit stadium van theosophische ontwikkeling blijven. De bedoeling der Westersche Boeddha-aanbidders ging verder dan een pure hernieuwing van de Indische religie, men voelde ook in het Westen, dat voor den nieuwen wijn nieuwe lederzakken moesten worden vervaardigd. Men zocht de schepping van een werkelijk nieuwen godsdienst, die de alle religies in zich opnemende wereldreligie zou zijn. De theosofie als zoodanig was daartoe onvoldoende, ze was wel algemeen, maar niet genoeg religie, want het kenmerk van alle religie is, dat ze een verlossingsmacht vertegenwoordigt, m.a.w. dat ze een Heiland heeft, een verlosser predikt. Iedere godsdienst beroept zich op een groot leeraar, een religieus genie, in wiens ziel de nieuwe waarheid is ontsprongen: de christenen hebben hun Jezus, de Perzen hun Zoroaster, de Grieken hun Orpheus, de Germanen hun Balder, en, wilt ge de boeddhisten ook noemen, zij hebben hun Boeddha. De nieuwe religie, zal ze werkelijk wereldreligie zijn, moet dus ook een Heiland hebben. Hij is er

Sluiten