Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw tegenwoordigheid smacht. Kom met de kracht uwer liefde, kom met de majesteit uwer macht, kom, o Heere, kom I"

Ik wil thans de vraag beantwoorden, wat wij, naar ons christelijk beginsel, over het religieus verschijnsel, waarvan „De Ster" het zinnebeeldig teeken is, hebben te oordeelen.

Een van de moderne profeten heeft eens gezegd, met het oog op de crisis, die wij doorleven •• Laat ons toezien, dat de vrucht van dezen tijd ons niet ontga.

Dit is een wijs woord, dat wij als een christelijke vermaning ■overnemen, en het doel van mijn rede is ook geen ander, dan ■dat de Godsopenbaring dezer wonderbare, criterische, tijden, waarin volken en vorsten in barensnood zijn, aan ons vruchtbaar zij.

De „Orde van de Ster in het oosten" is een der teekenen, waaraan wij dezen tijd in zijn karakter kunnen herkennen. Maar zoek dit verschijnsel dan diep en in zijn oorzakelijk verband te vatten. Velen, die met journalistieke vluchtigheid het boek der wereldgeschiedenis lezen, volstaan met een beweging als „De Ster" een „interessant" verschijnsel te noemen. Dat is immers het doel waartoe men leest: de ontroering van interessante dingen te beleven. Maar wat zegt het woord interessant? Wat noemt men interessant? Interessant is de vrachtduikboot der Duitschers, die, onder de Britsche vloot door, van Bremen naar New-York vaart. Interessant zijn de gepantserde auto's, de tanks, waarmee ■de Engelschen op het slagveld verschrikking brengen. Interessant is op kerkelijk gebied de modus vivendi, en op oeconomisch gebied het regeeringsvarken. Op dezelfde wijze kan men op religieus gebied de orde van „De Ster" een interessant verschijnsel noemen. Maar voor het jacht maken op interessant-heden is het leven, is onze tijd, te ernstig. De vraag is, of gij in al deze •dingen verstaat de sprake Gods, die zijn wereld, en u in die wereld en met die wereld, naar het einddoel, de verwerkelijking van zijn raad, henenleidt?

De vraag is, of gij in deze dingen voelt den polsslag der «ïerveuse menschheid, die in onbewuste siddering op de naderende

Sluiten