Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van nog grooter belang is deze periode voor de ontwikkeling der school, vour de paedagogische wetenschap. Dat onze kapitalistische regeerders dat niet inzien, behoeft niemand te verwonderen. In de eerste plaats toch zijn juist zij het, die tot taak hebben, de maatschappelijke orde tot het uiterste te verdedigen, is hun belang dus in lijnrechten strijd met de totstandkoming van een nieuwen maatschappijvorm, maar bovendien missen ze veelal het inzicht in den gang der maatschappelijke evolutie. Zeker is dit het geval met onze regeerders, die den scepter zwaaien op het gebied der school. In-de hoofdstad des Iands hebben deze het immers zelfs noodig geacht, een der paedagogen, al was het dan ook maar een communistisch paedagoog, verlof te weigeren tot het instellen van een onderjzoek naar de Russische school en toen deze toch ging, nadat de raad der gemeente zich voor dit verlof had uitgesproken, hem zonder meer ontslagen.

De komende periode is daarom zoo belangrijk, omdat het 't tijdperk is van het zoeken naar den weg, van het experiment, van groote en grootsche proefnemingen, ook op het gebied der school. En ondanks het beneden elk niveau staan van de volksschool in Rusland vóór de revolutie, ja misschien zelfs voor een deel ook daardoor, zijn de pogingen en proefnemingen in dit land voor den communistischgn paedagoog en voor de weinige anderen, die op dit gebied het tot objectiviteit of sympathie kunnen brengen, van zeer groote beteekenis. Van de grootste beteekenis zijn ze voor de arbeidersklasse zelve.

We hadden voordien over de Russische school reeds veet en velerlei geschreven, bewerkt naar gegevens, ons vaak welwillend verstrekt door Russische partijgenooten, of in hun pers gepubliceerd. Doch er is een groot verschil tusschen „zien" en „hooren zeggen". En al waren we, misschien gemakkelijker dan iemand anders in staat,-ons een voorstelling te maken van datgene, wat in Rusland plaats vond, deze voorstelling was uit den aard der zaak een gebrekkige.

Gebrekkig is die voorstelling thans nog. De tijd voor bestudeering was te kort. Ze zou mogelijk voldoende zijn geweest ter oriënteering over een afgerond bestaand schoolsysteem, in een of ander land, doch is dit zeker niet voor een land, dat in een zich zoo snel ontwikkelend stadium verkeert als de Sowjetrepubliek, dat nog geen omlijnd systeem ontwikkeld heeft of kon ontwikkeld hebben, waar nog zooveel irt

Sluiten