Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontkennen, dat de beoefening der techniek er blijkbaar onder geleden had. Doch ook dit is over een zoo korte periode van nog geen jaar voor ons in deze omgeving moeilijk vast te stellen. Zeker is, dat deze tentoonstelling buitengewoon veel oorspronkelijks bevatte.

Er was nog een enkele afdeeling, waarover we nog iets te zeggen hebben. Het waren de ontwerpen der kinderen voor hun tooneel. We hebben dien middag ook een tooneelvoorstelling dezer kinderen bijgewoond. Doch hier zagen we reeds de schetsen en ontwerpen voor hun costuums en voor het decoratief, de coulissen.

Deze voorstelling werd gegeven in de open lucht, in een naburig bosch, waar zich een open ruimte bevond. Ter eere van de buitenlandsche gasten waren er wat banken neergezet. Gewoonlijk werd de voorstelling alleen voor de kinderen van deze en naburige scholen gegeven en dan was dit blijkbaar een overbodige weelde. Opvallend was vooral de buitengewone vrijmoedigheid, waarmee door deze kinderen gespeeld werd en de manier waarop ze zich in hun rol gaven, 't Waren geen hoogdravende stukken, doch eenvoudige kinderverhalen en sprookjes, die volkomen onder de bevatting vielen van het publiek, dat er anders aanwezig was. Ondanks de gebrekkige hulpmiddelen, waarover uit den aard der zaak beschikt werd, waren de costuums wonder goed gekozen en ook de coulissen waren wonder goed in toon gehouden, terwijl, althans voor den schoolmeester, onmiddellijk zichtbaar was, dat ze door de kinderen zelve waren vervaardigd. Een van de tooneelschermen kon zelfs omgedraaid worden en dan voor een ander stuk gebruikt. De voorstellingen vielen zeer in den smaak, niet slechts van het groot aantal aanwezige kinderen, maar ook van de buitenlandsche gasten, temeer doordat een der aanwezigen de vriendelijkheid had, den inhoud der stukken in eenige talen weer te geven.

Sluiten