is toegevoegd aan uw favorieten.

School en kind in Sowjet-Rusland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

principe en de werking van elke machine kennen en maakt hem tot een technisch volkomen ontwikkeld arbeider, die in staat is elke machine tot zijn grondvorm te herleiden. De arbeidsschool wordt daardoor in zijn hoogere leerjaren tot een polytechnische school. We zagen daarvan het voorbeeld reeds in de eerste school, die we in Moskou bezochten.

De arbeidsschool zal dus slechts in zijn eersten graad, en dan daar nog slechts gedeeltelijk, de handarbeid tot basis hebben, in zijn hoogere graden zal het de industrieele arbeid zijn, die den grondslag vormt.

Maar uit dit alles volgt* tevens ten duidelijkste, dat het slagen, het zich ontwikkelen van de arbeidsschool volkomen afhankelijk is van de ontwikkeling der maatschappij in Rusland zelve, dat van een arbeidsschool de technische ontwikkeling der industrie een voorwaarde is en dat zoo deze ontbreekt, de arbeidsschool niet of zeer moeilijk tot stand zal kunnen worden gebracht. Althans niet in haar meest ontwikkelde vorm. In een land als Rusland, bewoond door in ronde getallen 7 millioen arbeiders tegen 100 millioen boeren zal de ontwikkeling der. arbeidsschool in zijn besten vorm slechts mogelijk zijn in de industrieele gebieden en op het land ten deele andere vormen aannemen, zoolang niet een wisseling kan plaats vinden tusschen stad en platteland, tusschen industrie en landbouwbedrijf, zooals we dat zagen in de school te Oespjenskoje. Het is natuurlijk niet vooraf vast te stellen, in welken vorm zich dat voltrekken zal, de grootsche proefnemingen zullen den weg wijzen.

Overal is echter de arbeidsschool op weg en zoekt naar zijn mogelijke momenteele en toekomstige vormen.. Ze zal zich trouwens in een industrieel land als Duitschland op een andere wijze ontwikkelen als in Rusland met een zoo groote agrarische bevolking.

Het zij ons een oogenblik vergund het hierbij ter sprake gebrachte paedagogische probleem even nader naar voren te brengen in verband met wat Blonsky er over schrijft in zijn boekje en in verband met een daarover in „De Nieuwe Tijd" verschenen artikel van S. J. R. We vinden in het laatste o.a. een uiting, die aanleiding zou kunnen geven tot misverstand. S. J. R. schrijft:

„En nu hadden we het nog maar over de meest primitieve vormen van de arbeids-eenheidsschool. Wat moet een ge-