Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teleurstelling in zekere mate) hierom des te treffender, omdat de vrouw haar eigen doodkist ziet.

Teenstra deelt mede als voorbeelden van voorloop: Hier zag men in eene kamer eene doodkist onder de vensterbanken, van vele menschen in rouwgewaad omgeven waaronder schreiende en zuchtende nabestaanden; daar zag men een lijkstaatsie langs den weg passeeren; ginds een begrafenisfeest aan eene wel voorziene tafel; daar zag men eenen hevigen brand; daar soldaten, hooge watersnood, die zag een schip vergaan; daar vertoonde zich een spookgestalte, in lijkgewaad, op het kerkhof, op welke plaats spoedig iemand moest worden begraven. En verder: . ,

„De voorverschijningen van brand zijn in JNoord-

Nederland zeer algemeen." „

Nu heb ik inderdaad zoowel de „koude voorloop (dood) als de „warme voorloop" (brand) algemeen in de Noordelijke provinciën aangetroffen (hierover nader); echter niet de voorloop van watersnood en oorlog, zelts niet in 1914. Het kan daarom wel zijn, dat deze „voorloop heeft bestaan, en ik verzoek hen, die mij hierover iets kunnen mededeelen, mij dit te berichten.

Hoe vindt nu zulk een voorloop plaats?

Ge ziet op een eenzamen weg een man staan, die uren lang op dezelfde plek blijft. Zoo ge u terzijde van hem stelt, zal hij nietszeggen.Eersttenleste,alshijop'tpuntis,omtevertrekken, kunt ge hem vragen, welken voorloop hij heeft gehad.

„Ik heb dat huis in brand gezien" of: Daar kwam een lijkkoets uit met een zwart (of bruin) en wit paard" (Waling Dijkstra; in Midwolde en Borger vond ik dezelfde overlevering).*)

1) Meermalen „zwerven" sagen van de eene plaats naar ^ andere soms nato ze sóms vóórdat fe gedrukt zijn. Dan treden versohütende variatie te voorschijn. Dikwijls zijn het vagebonden, die de een of andere overlevering^ brengen van 't eene dorp in 't andere, en gaande over den weg, Seeren.gOok wel heeft men in sommige plaatsen heden, die al pratende de variaties vinden.

Sluiten