Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongevallen of ter zake van bedrijfsziekten, uitkeeringen zullen worden gedaan;

c. personen, die geen arbeiders zijn in den zin dezer wet, zich vrijwillig bij de verèeniging kunnen verzekeren tegen geldelijke gevolgen van hun in verband met werkzaamheden in een ingevolge deze wet verzekeringsplichtig bedrijf overkomen ongevallen.

2. Op uitkeeringen, voortvloeiende uit de bepalingen van dit artikel, zijn de voorschriften dezer wet niet van toepassing.

Artikel 19.

1. De Bedrijfsvereeniging is verplicht alle werkgevers, die tot de Bedrijfsvereeniging als lid wenschen toe te treden en aan de bij de statuten bepaalde yereischten voor het lidmaatschap voldoen, als zoodanig toe te laten, behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel.

2. In de statuten mogen geene bepalingen worden opgenomen, strijdig met het bepaalde in het eerste lid. »

3. Een algemeene maatregel van bestuur kan uitzonderingsgevallen noemen, waarin de toelating van een werkgever als lid kan worden geweigerd of het lidmaatschap aan een reeds toegetreden werkgever kan worden opgezegd.

Artikel 20.

1. De erkenning eener Bedrijfsvereeniging wordt alleen geweigerd wegens niet-voldoening aan de gestelde vereischten.

2. Besluiten, waarbij erkenning wordt geweigerd, zijn met redenen omkleed.

3. De aanvraag om erkenning geschiedt in den door Ons vast te stellen vorm, met overlegging der door Ons te bepalen stukken.

Artikel 21.

Ons besluit van erkenning eener Bedrijfsvereeniging, dat in de Staatscourant wordt geplaatst, geeft het tijdstip aan, waarop de Bedrijfsvereeniging aanvangt met de in artikel 10, zevende lid, bedoelde voorziening.

Verplichting opneming alle werkgevers als leden.

Sluiten