Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang waarvan de Bedrijfsvereeniging aanvangt met de in artikel 10, zevende lid,- bedoelde voorziening, te rekenen vanaf dien dag;

b. indien de werkgever op een lat er en dag dan die onder letter a bedoeld lid is geworden, te rekenen van den eersten dag der kalendermaand, volgende op die, waarin de werkgever lid der Bedrijfsvereeniging is geworden;

c. indien de werkgever vóór de mededeeling van de bij artikel 57 bedoelde beslissing lid is geworden van een Bedrijfsvereeniging, in afwijking van het onder letter b bepaalde, te rekenen van den dag, waarop hij met de uitoefening van het bedrijf is aangevangen, tenzij die dag valt vóór dien, waarop de Bedrijfsvereeniging met de in artikel 10, zevende lid, bedoelde voorziening is aangevangen, in welk geval het risico door de Bedrijfsvereeniging wordt gedragen,'te rekenen van af laatstbedoelden dag.

Artikel 31.

1. Het lidmaatschap van een Bedrijfsvereeniging gaat van rechtswege over op al degenen, natuurlijke of rechtspersonen, die later met of in plaats van den werkgever optreden in de onderneming van den oorspronkelijken werkgever, die als lid der Bedrijfsvereeniging was toegelaten.

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden de noodige voorschriften gegeven omtrent den overgang van een werkgever, lid eener Bedrijfsvereeniging, naar de Bank of naar eene andere Bedrijfsvereeniging;

HOOFDSTUK IV. Van het toezicht op de Bedrijfsvereenigingen. Artikel 32.

Het toezicht op de uitvoering der verzekering door Baad Tan en den toestand en het beheer van de erkende Bedrijfs- Toezlcbtvereenigingen is opgedragen aan een Raad van Toezicht.

Artikel 33.

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een Voorzitter fteïïing"

Sluiten