Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bevoegdheden.

Geneeskundige behan deling.

en negen, twaalf of vijftien leden, door Ons te benoemen.

2. Eén derde der leden wordt door Ons benoemd uit een voordracht, daartoe opgemaakt door de door Onzen Minister aan te wijzen werkgeversvereenigingen en één derde uit een voordracht, daartoe opgemaakt door de door Onzen Minister aan te wijzen werknemersvereenigingen.

3. Aan den Raad kan door Onzen Minister een secretaris worden toegevoegd, zoo noodig op een door Onzen Minister te bepalen bezoldiging. Hem wordt door Onzen Minister een jaarlijksche vergoeding voor bureelkosten toegelegd.

Artikel 34.

1. Behoudens hetgeen bij algemeenen maatregel van bestuur omtrent de bevoegdheden van den Raad van Toezicht zal worden bepaald, wordt de Raad door Ons gehoord in alle zaken betreffende erkenning, weigering tot erkenning of intrekking der erkenning van de Bedrijfsvereenigingen, de goedkeuring harer statuten en reglementen en de wijzigingen daarvan.

2. Hij brengt jaarlijks aan Onzen Minister een verslag uit omtrent den toestand der Bedrijfsvereenigingen.

3. Hij kan Ons met redenen omkleede voorstellen i doen tot intrekking der erkenning van eene Bedrijfsvereeniging. _

4. Hij heeft het recht door eene uit zijn midden aangewezen commissie te allen tijde inzage te doen nemen van de boeken en bescheiden der Bedrijfsvereenigingen.

5. Ook is hij bevoegd die boeken en bescheiden door een of meer deskundigen te doen onderzoeken.

6. Aan den voorzitter en de overige leden van den Raad worden presentiegelden toegekend.

7. De kosten, voortvloeiende uit het toezicht op de Bedrijfsvereenigingen, komen te haren laste.

HOOFDSTUK V. Van den omvang der schadeloosstellingen en de berekening daarvan. Artikel 35.

1. Aan den verzekerde, wien een ongeval is over-

Sluiten