Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verplichting tot geven van inlichtingen.

binnen vier en twintig uren na het verleenen van de geneeskundige hulp en in alle gevallen binnen tweemaal vier en twintig uren, nadat de gevolgen van het ongeval geneeskundige hulp hebben noodig gemaakt, tegen bewijs van ontvangst van het ongeval aangifte te doen, door inlevering van een in duplo ingevuld formulier ten kantore der posterijen, binnen welks kring de aangever zijn woonplaats heeft of binnen welks kring het ongeval heeft plaats gehad. Het formulier wordt door Onzen Minister vastgesteld en kosteloos verkrijgbaar gesteld. J&

3. De aangifte vermeldt den naam en de woonplaats van den geneeskundige, die de eerste hulp verleende. Deze vermeldt in de aangifte het tijdstip, waarop hij de eerste hulp verleende en zijn oordeel over den tijd, gedurende welken de getroffene vermoedelijk gedeeltelijk' of geheel ongeschikt tot werken zal zijn. Hij is mede verplicht zijn oordeel over den aard van het letsel in de aangifte te vermelden of dat oordeel binnen vier en twintig uren, nadat hij de eerste hulp verleend heeft, schriftelijk mede te deelen aan het bestuur der Bank, en in spoedeischende gevallen bovendien aan den controleérend geneeskundige, binnen wiens ambtsgebied het ongeval heeft plaats gehad. De aangifte draagt de onderteekening van den geneeskundige alsmede van den aangever.

4. Het kantoor van ontvangst der aangifte zendt ten spoedigste de beide formulieren door aan het bestuur der Bank.

Artikel 63.

1. Ieder is verplicht, wanneer een ongeval heeft plaats gehad of wanneer moet worden onderzocht of een ongeval heeft plaats gehad, alle omtrent een of ander verlangde inlichtingen te verstrekken aan het bestuur^ der Bank, desverlangd binnen een door dat bestuur te stellen termijn.

2. De werkgever, in wiens onderneming het ongeval is voorgekomen of vermoed wordf te zijn voorgekomen, is verplicht binnen den door het bestuur der Bank

Sluiten