Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

premie verschuldigd van af den dag, waarop de onderneming verzekeringsplichtig is verklaard.

2. Wordt een onderneming, in afwijking van een vroegere beslissing, waartegen niet meer opgekomen kan worden, niet-verzekeringsplichtig verklaard, dan is premie verschuldigd tot den dag van ontvangst van den brief waarbij de werkgever heeft verzocht de onderneming niet-verzekeringsplichtig te verklaren, of, is zoodanig verzoek niet gedaan, tot den dag, waarop de onderneming niet-verzekeringsplichtig is verklaard.

3. Wordt het gevarencijfer aan een onderneming of aan een bedrijf toegewezen, verhoogd of verlaagd op grond van een verandering in de onderneming of in het bedrijf, welke van invloed was op het gevaar, dat de onderneming of het bedrijf voor de verzekering oplevert, of op grond van eene verandering in de indeeling van de onderneming of van het bedrijf bij Koninklijk besluit, als bedoeld bij artikel 58, derde lid, dan is de hoogere of de lagere premie verschuldigd over den tijd, aanvangende met den dag, waarop de verandering plaats had, onderscheidenlijk aanvangende met den dag, waarop het vorenbedoeld Koninklijk besluit is ingegaan. Echter heeft geene bijvordering of terugbetaling van premie plaats over een tijdvak, dat meer dan twee jaren voorafgaat aan den dag der nieuwe indeeling. Heeft de verhooging of de verlaging van het "gevarencijfer op een anderen grond plaats gehad, dan is de hoogere of de lagere premie verschuldigd over den tijd, aanvangende met den dag, waarop het gevarencijfer verhoogd of verlaagd is, of, heeft de werkgever verzocht het gevarencijfer te verlagen, over den tijd, aanvangende met den dag, waarop het verzoek is gedaan.

4. Wegens een ongeval in een onderneming voorgevallen in een tijdvak, waarovér premie verschuldigd is aan de Bank over de loonen in de onderneming verdiend in het bedrijf in verband met welks uitoefening het ongeval is voorgevallen, wordt niet op grond dat het bedrijf niet verzekeringsplichtig was, schadeloosstelling onthouden.

Artikel 84.

1. Binnen den door Onzen Minister te bepalen ter- Betaling.

Sluiten